fbpx

Chuť žiť

 

Keď autorita využíva svoju silu. Ako súvisí rodovo-podmienené násilie s poruchami príjmu potravy?

rodovo podmienené násilie

Obete rodovo-podmieneného násilia netrpia iba v momente, keď k násiliu dochádza, ale aj roky potom. Dôvodom býva, že obete nemajú prístup k potrebnej odbornej pomoci, napríklad vo forme psychologickej intervencie. Nespracovaný traumatický zážitok pretrváva a na jeho podklade môžu vzniknúť práve poruchy príjmu potravy. 

V článku sa dočítate: 

  • čo je systémová rodová nerovnosť
  • aké sú podoby sexuálneho násilia
  • ako súvisí sexuálne násilie s poruchami príjmu potravy
  • ako vzniká trauma

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie takmer tretina žien zažila sexuálne alebo fyzické násilie od svojho partnera.1 V takýchto prípadoch hovoríme o násilí, ktoré je prejavom systémovej rodovej nerovnosti. Označujeme ho ako rodovo podmienené násilie. 

Systémová rodová nerovnosť pritom zahŕňa rôzne aspekty: 

Odmeňovanie a ekonomika – ženy čelia platovým nerovnostiam či obmedzenému prístupu k zamestnaniu (napríklad po návrate z materskej dovolenky)

Politika – ženy a osoby s inými rodovými identitami sú menej zastúpené v politických funkciách, a tak majú menší dosah na dôležité politické rozhodnutia

Sociálne záležitosti – rozdiely sú aj v prístupe k vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti (napríklad nedostatok výskumov zameraných na ženské ochorenia, čo zapríčiňuje nesprávnu diagnostiku či nedostatočne cielenú liečbu)

Diskriminácia voči LGBTQ+ komunite – jej členovia sa môžu stretávať s diskrimináciou na základe ich rodovej identity alebo sexuálnej orientácie, čo môže obmedziť ich prístup k právam platným pre zvyšok populácie

Systémová nerovnosť je hlboko zakorenená v kultúre a v spoločenských normách, zákonoch aj v bežnom živote. Samotné rodovo-podmienené násilie vyplýva aj zo spoločenských noriem kladených na mužov a ženy, v rámci ktorých máva muž dominantné postavenie. To dáva mužom priestor na zneužitie tohto postavenia voči potenciálnej obeti – od tzv. catcallingu na ulici až po sexuálne násilie.

systémová rodová nerovnosť

Násilie sa častejšie deje doma, než na ulici

Ema má 24 rokov, popri práci na polovičný úväzok študuje na vysokej škole, kde ju čaká skúškové obdobie. Už vyše roka je vo vzťahu so svojím o 3 roky starším partnerom. Je veľmi inteligentný a priateľský, no občas má “neobrúsený” humor. Keď sú vonku s priateľmi, robí si žarty z jej inteligencie, napodobňuje ju, keď na niečo zabudne alebo sa pomýli, a keď je nervózna, pýta sa, či je to “z krámov”. Kvôli študijnej záťaži a pracovným povinnostiam sa začne menej hýbať a vyššie levely stresu a zlý spánkový režim ovplyvnia jej apetít. 

V tom období začnú prichádzať komentáre od partnera, či náhodou “nezačala jesť priveľa”, máva narážky na jej zadok, stehná, v intímnych chvíľach si neodpustí nepríjemnú poznámku o tom, že ho prestáva priťahovať. Na ulici ju porovnáva s inými ženami a upozorňuje ju, že ak neschudne, vymení ju. Ema je zmätená, pretože tieto situácie striedajú aj pekné, príjemné chvíle, kedy ju priateľ túli a vyzná sa jej. 

V Eme sa však prehlbuje pocit nedostatočnosti. Má pocit, že môže byť vďačná, že ju jej partner vôbec chce a bojí sa mu vyjadriť, čo ju trápi, aby oňho neprišla. Chce sebe aj jemu dokázať, že je hodna lásky. Začne kontrolovať svoje stravovanie. Stres a konštantné napätie, v ktorom začína žiť, opätovne ovplyvňuje jej apetít. Spolu so snahou schudnúť prichádzajú epizódy záchvatového jedenia a následnej kompenzácie vracaním. Ema ani nevie ako, ale ocitla sa v začarovanom kolobehu, v ktorom sa čoraz viac nenávidí.   

Emin príbeh je príkladom toho, že násilie nemá iba podobu fyzického týrania ako sú bitky, údery, facky či fyzické tresty. Násilie je aj psychické (osočovanie, zastrašovanie, manipulácia…), ekonomické (napr. cez vydieranie), sociálne (izolácia od rodiny a priateľov…) a sexuálne. Vo všetkých formách násilia sú rovnako ohrozené dievčatá aj chlapci. Výnimkou je len sexuálne násilie, ktoré zažíva 1 z 5 dievčat, pri chlapcoch je pomer 1 z 13 chlapcov.Páchateľmi sexuálneho násilia na deťoch sú prevažne otcovia, strýkovia či bratranci. Len v 10 % prípadov ide o cudziu osobu mimo rodiny.5

Inak povedané, sexuálneho násilia sa zvyčajne dopúšťajú osoby, ktoré sú nám blízke, pochádzajú z nášho okolia, potrebujú súkromie, kontrolu a majú nad svojou obeťou moc. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý môžeme hovoriť o tom, že je rodovo-podmieneným násilím – v našej spoločnosti majú osoby mužského rodu dominantnejšie postavenie. 

Sexuálne násilie môže mať tieto podoby:

  • pokus o znásilnenie 
  • omámemńie alkoholom alebo drogami so zámerom znásilnenia
  • sexuálny harašment 
  • nevhodné dotyky a poznámky 
  • zasielanie fotografií intímnych partií 
  • zmrzačenie pohlavných orgánov2  


Skutok, akým je sexuálne násilie, zanechá na človeku obrovskú stopu. „
Znásilnenie či vynucovanie sexu zanecháva veľmi veľké následky na psychike ženy. Štatistiky ukazujú, že v 30 – 50 % prípadov žena zažíva po znásilnení posttraumatickú stresovú poruchu. Až 30 % žien zažíva po takomto akte depresívne stavy. Myslím si, že vo veľmi vysokom percente prípadov sa dokonca mení osobnosť ženy ako taká. V tomto bode môžeme poskytnúť terapeutickú pomoc,” uviedla Tatiana Brnová z OZ Žena v tiesni v rozhovore pre Amnesty International.

Práve posttraumatická stresová porucha “drží” človeka zaseknutého v minulosti. Situácie, vnemy či predmety súvisiace s traumatickou udalosťou môžu spúšťať flashbacky, spomienky, obrazy, ktoré človek cíti a vníma, akoby sa znovu diali. Prichádzajú mimovoľne a ovplyvňujú správanie človeka, ktorý sa s tým snaží vysporiadať. Na nevedomej úrovni využíva rôzne obranné mechanizmy (napr. potlačenie), či siaha po maladaptívnych (tzv. nezdravých) zvládacích mechanizmoch ako alkohol, drogy či manipulácia s jedlom – poruchy príjmu potravy. 

Zistenia uvádzajú, že 30 % ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy, zažili v detstve zneužívanie alebo boli obeťami inej sexuálnej traumy.6 Sledovanie hmotnosti a moc nad stravovaním môže dávať obeti nadobudnutý pocit kontroly nad sebou, svojím životom či pravdepodobnosťou, že sa traumatická skúsenosť (napr. znásilnenie) nezopakuje, alebo poskytovať krátkodobú úľavu a odpojenie sa od emócií, ktoré obeť cíti. Rovnako môže slúžiť ako forma potrestania sa pri negatívnom sebaobraze. Množstvo dôvodov a príčin, prečo porucha príjmu potravy vznikla a prečo sa dlhé roky udržiava, sa odhalí práve cez psychologické poradenstvo či psychoterapiu.  

Čím skôr sa násilie objaví, o to vyššie je riziko výskytu porúch príjmu potravy. To isté platí o trvaní. Čím dlhšie, tým vyššie riziko. Ako uvádza výskumníčka Lena Sanci,  ak dievča zažilo sexuálne zneužívanie pred 16. rokom života, riziko bulimického správania je 2,5-krát vyššie.8 Ak zažije obeť v tomto veku dva a viac útokov, riziko diagnózy je až 5-krát vyššie.

Počiatky môžu byť aj v detstve

Aby človek zažil traumu, nemusí sa ocitnúť vo vojnovej zóne alebo v utečeneckom tábore. Zhruba 300 miliónov detí zažije do veku štyroch rokov nejakú formu fyzického násilia.3 Takúto stopu na dieťati však nezanechá iba fyzická bolesť, ublížiť mu môže opakované ponižovanie, urážanie, manipulácia, nepredvídateľné správanie, agresivita, či vysoký tlak na výkon. Traumatickou skúsenosťou je aj emocionálne zanedbávanie, kedy rodičia nie sú schopní venovať dieťaťu dostatok lásky, podpory, pozornosti, blízkosti či naplniť jeho základné potreby. 

Trauma vzniká nie len tým, že niečo zažijeme a nedokážeme to spracovať, ale aj tým, že nevieme spracovať svoje konanie, ktoré z traumatickej skúsenosti vyplýva, alebo aj ak sme pozorovateľmi. Dieťa môže vidieť, ako otec bije matku a samo je vystrašené a bezmocné; vníma tiež, že je samo bité a vidí svoju mamu v pasívnej, bezmocnej roli; toto isté dieťa bije svojho mladšieho brata v dôsledku strachu a hnevu, ktorý cíti.

Nedostatok prijatia, lásky či blízkosti od rodičov môžu spôsobovať, že deti zažívajúce úzkosť sú odkázané samy na seba a môžu sa od seba a svojich pocitov odpájať (napríklad disociácia, depersonalizácia) či opäť siahať po nezdravých mechanizmoch ako je napríklad sebapoškodzovanie alebo poruchy príjmu potravy.

Zhrnutie

Systémové rodovo-podmienené násilie vyskytujúce sa v našej spoločnosti má značný vplyv na to, ako vnímame seba, svoje telo a či sa zvyšuje riziko vzniku PPP u konkrétneho človeka. Traumatická udalosť, nech sa udiala akokoľvek “ďaleko” v minulosti, ovplyvňuje naše správanie a prežívanie až do momentu, kým sa nám nepodarí začať ju postupne spracovávať. Vďaka tomu môže mať aj trauma svoj koniec. 

Poruchy príjmu potravy bývajú často následkom traumatizácie v detstve alebo dospievaní. Naše psychologičky vedia poskytnúť odbornú pomoc a psychologické poradenstvo zamerané na dievčatá a ženy s poruchami príjmu potravy, ktoré sa stali obeťami rodovo-podmieneného násilia.

Tento článok je súčasťou minisérie, ktorá rieši spojenie medzi rodovo podmieneným násilím a poruchami príjmu potravy.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v roku 2023. Za obsah je výlučne zodpovedná organizácia EDI Slovensko.

Zdroje:
1)https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
2)https://rapecrisis.org.uk/get-informed/types-of-sexual-violence/
3)https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
4)https://www.end-violence.org/articles/uncovering-hidden-epidemic-sexual-violence-against-boys
5)https://www.cafyonline.org/get-help/survivor-resources/survivor-resources-parents-victims/perpetrators-child-sexual-abuse/
6)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8477269/
7)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26417791/
8)https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/379204
9)https://www.researchgate.net/publication/263431919_Gender_and_Violence_in_School_Current_Phenomena_and_Copping_Strategies/link/5775ec6808ae1b18a7dfe51b/download
10)https://www.ungei.org/sites/default/files/2022-02/Connect%20With%20Respect%20ESA%20UNESCO.pdf 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore