fbpx

Chuť žiť

 

Multidisciplinárny program

Kapacita do multidisciplinárneho programu je momentálne naplnená. Ďalší turnus budeme otvárať na prelome augusta a septembra 2024. V prípade záujmu sa neváhajte registrovať.

Unikátna služba, v rámci ktorej čerpáte intenzívnu podporu celého tímu odborníčok – psychologičky, nutričnej špecialistky aj peer konzultantky po dobu 3 až 6 mesiacov. 

Deti aj dospelí

Programu sa môžu zúčastniť deti od 12 rokov a dospelí ľudia, ženy aj muži, ktorí majú poruchy príjmu potravy alebo narušený vzťah k jedlu a svojmu telu.

Podpora celej rodiny

Do programu zapájame aj rodinu či rodinných príslušníkov (napr. partner/ka), ktorí môžu využiť podpornú konzultáciu vo frekvencii 1x mesačne počas celého trvania programu.

Ušité na mieru

Formu programu, počet odborníčok a frekvenciu stretnutí vieme prispôsobiť vašim potrebám a aktuálnemu stavu tak, aby spolupráca mala pre vás pozitívny prínos a zmysel.

Dostupnosť

Program poskytujeme na 6 mesiacov nízkonákladovo, aby si ho mohli dovoliť aj ľudia zo socio-ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Základné informácie o multidisciplinárnom programe

Pre koho je program určený

Pracujeme s deťmi, dospievajúcimi a dospelými klientmi od 12 rokov a s rodinami. Špecializujeme sa na spektrum porúch príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia, diagnóza záchvatového prejedania, ortorexia, ARFID, nešpecifické či atypické formy PPP) spolu s ich komorbídnymi, teda pridruženými poruchami. Pracujeme aj s témami sebaobrazu, sebahodnoty, body imidžu a body dysmorfie, sebaprijatia, a s narušeným vzťahom k jedlu (emočné jedenie, opakované diétovanie…). 

Absolvovaná diagnostika u psychiatra nie je podmienkou poskytnutia služby. Aby bola vzájomná spolupráca užitočná a efektívna, v prípade, že si to váš aktuálny psychický a/alebo fyzický stav bude vyžadovať, aktívne vás podporíme vo vyhľadaní lekárskej starostlivosti, ktorú vo všeobecnosti vysoko odporúčame. Počas spolupráce sa budeme snažiť komunikovať s ďalšími odborníkmi mimo programu ako je napríklad psychiater. 

Upozorňujeme, že program je komplexný a zahŕňa pravidelné stretnutia s viacerými odborníčkami, preto si bude z časového hľadiska vyžadovať minimálne 2 hodiny týždenne času klienta. 

Aké formy programu poskytujeme

Je možné zvoliť si z dvoch variant:

  1. Základný tím (psychologička – nutričná špecialistka) + podpora pre rodinného príslušníka
  2. Komplexný tím (psychologička – nutričná špecialistka – peer konzultantka) + podpora pre rodinného príslušníka
Ako program prebieha

Podľa svojich preferencií si zvolíte variant programu (základný tím alebo komplexný tím). Následne sa zúčastníte prvého stretnutia so všetkými odborníčkami, po ktorých budete absolvovať individuálne sedenia. Približne každých 6 týždňov absolvujete tzv. hodnotiace stretnutie, kde si s odborníčkami zreflektujete spoluprácu a program upravíte podľa svojich cieľov a potrieb. Rodinní príslušníci majú možnosť absolvovať podpornú konzultáciu 1x mesačne a byť prítomní na hodnotiacich stretnutiach (podľa potrieb klienta).

Program je možné absolvovať osobne v Bratislave alebo čiastočne online. Pokiaľ žijete mimo západného Slovenska a sedenia absolvujete v online forme, je potrebné si s tímom dohodnúť určitú frekvenciu osobných stretnutí.

Naše odborníčky majú vysokoškolské a psychologičky aj rôznorodé psychoterapeutické vzdelanie spolu s ďalšími výcvikmi a vzdelávaniami, ktoré integratívne kombinujú a prepájajú s poznatkami a prístupmi liečby PPP. Na stretnutiach pracujeme so symptomatikou porúch príjmu potravy (reštriktívne stravovanie, excesívne cvičenie, túžba po štíhlosti a strach z priberania, záchvatové prejedanie, vracanie, zneužívanie laxatív a pod.), ale aj s príčinami a faktormi, pre ktoré PPP vzniká a ktoré ju udržiavajú (napr. psychotraumatický podklad, osobnostné črty, sebahodnota, rodinné zázemie…). 
 
Nie je možné čerpať program a popri tom absolvovať samostatnú psychoterapiu s externou odborníčkou, nakoľko dochádza k tzv. paralelnému procesu, čo v liečbe pôsobí kontraproduktívne. 
Ako sa registrovať do programu

Na poradenstvo sa môžete registrovať cez formulár na tejto webstránke. Po jeho odoslaní budete zaradený do poradovníka a budeme vás kontaktovať hneď ako sa nám uvoľnia kapacity. Program sa snažíme otvárať každé tri mesiace, o aktuálnej čakacej dobe sa neváhajte informovať u koordinátorky na

Pokiaľ pochádzate zo socio-ekonomicky znevýhodneného prostredia alebo čelíte vysokej finančnej záťaži, môžete program absolvovať nízkonákladovo (s našou finančnou podporou). Program je vtedy limitovaný na 3 až 6 mesiacov. V programe môžete neskôr pokračovať, ale už podľa platného cenníka, aby sme podporu mohli venovať ďalšiemu klientovi. 

Aké sú princípy našej práce

V Chuť žiť veríme, že každý má nádej uzdraviť sa z PPP a skrz liečbu zvýšiť kvalitu svojho života. Uzdravenie z PPP vnímame ako pre každého človeka individuálny a jedinečný proces, kedy nadobúda nástroje a schopnosti ako zvládať nástrahy a obmedzenia vyplývajúce z ochorenia. Cez liečbu sa jeho život stáva od ochorenia slobodnejší, kvalitnejší a dostáva sa do kontaktu so samým sebou. Ku klientom pristupujeme tak, aby to bolo pravdivé, láskavé a užitočné. 

Láskavosť vnímame ako základ pre vytváranie bezpečného a podporného terapeutického vzťahu. Ku klientovi pristupujeme s úctou a rešpektom voči jeho potrebám a autonómii v rozhodovaní za svoj život a zdravie, s úprimným záujmom porozumieť a pomôcť. Vnímame jeho silné stránky, zdroje a kompetencie a posilňujeme ich. Komunikujeme úprimne, ale láskavo.

Pravdivosť je pre nás kľúčová pri poskytovaní informácií vychádzajúcich z vedeckých poznatkov, edukácie aj pri nastavovaní realistických očakávaní a cieľov v spolupráci. V prípade, ak si psychický či fyzický stav klienta za účelom ochrany života a zdravia vyžaduje intenzívnu starostlivosť (tzv. inpatient care), nasmerujeme klienta k návšteve denného stacionára, k hospitalizácii či k inej forme terapie, ktorá je pre jeho stav objektívne potrebná či nevyhnutná. 

Užitočnosť dáva spolupráci zmysel. Spolupracujeme s klientom tak, aby viedli jednotlivé kroky k reálnym zmenám a ku skvalitneniu jeho života. Klienta dopredu informujeme o podmienkach, pravidlách a časovom rámci spolupráce, pričom si zadefinujeme jasné a merateľné ciele. Aktívne sa snažíme o multidisciplinaritu, teda spoluprácu medzi odborníkmi z rôznych profesií v prospech klienta, keďže liečbu PPP robí efektívnou a komplexnou. Zodpovednosť za svoj život, zdravie aj rozhodnutia prenechávame vždy klientovi, podporujeme ho v rozvoji svojich vlastných zdrojov, sebadôvery, znalostí a kompetencií tak, aby nás v budúcnosti nepotreboval. 

Aká je cena programu?

Cenník nájdete TU.

Komplexný multidisciplinárny program

  • 6 mesiacov
  • 20 stretnutí so psychologičkou
  • 20 stretnutí s nutričnou špecialistkou
  • 10 stretnutí s peer konzultantkou
  • 4 hodnotiace stretnutia so všetkými odborníčkami
  • 6 podporných konzultácií pre rodinných príslušníkov

Doplatok za náklady je vo výške 300 eur/mesiac. Pokiaľ vám to vaša finančná situácia neumožňuje, môžete do registračného formulára popísať svoje možnosti a budeme spolu hľadať riešenie.  

Základný multidisciplinárny program

  • 6 mesiacov
  • 20 stretnutí so psychologičkou
  • 20 stretnutí s nutričnou špecialistkou
  • 4 hodnotiace stretnutia so všetkými odborníčkami
  • 6 podporných konzultácií pre rodinných príslušníkov

Doplatok za náklady je vo výške 250 eur/mesiac. Pokiaľ vám to vaša finančná situácia neumožňuje, môžete do registračného formulára popísať svoje možnosti a budeme spolu hľadať riešenie.  

Naše odborníčky

Mgr. Marta Putz Somogyi, PhD.
Mgr. Terézia Valachová
Mgr. Terézia Valachová
chutzit
Mgr. Katarína Letková
chutzit
Mgr. Katarína Sivuľková
chut-zit
Zuzana Čižmárová
chutzit
Mgr. Sophia Lukačková
Marta Putz Somogyi - psychologička
Poruchy príjmu potravy často vstúpia do života ako nečakaný a priateľsky tváriaci sa hosť, ktorý pomaly uväzňuje svojich hostiteľov. Sprvu sa môže zdať, že je len úspešnou formou narábania s jedlom. Postupne zapĺňa pozornosť a myslenie, preberá miesto pre záujmy a nakoniec zostáva len oklieštená existencia zacyklenia v bludnom kruhu manipulácie s jedlom a sebou… A vnútri sa deje ešte viac – témy, ktoré žiadajú byť oslovené sa schovávajú za PPP príznakovosťou. Otvoriť ich a postaviť sa zoči voči falošnému priateľovi, oddeliť ho od svojho sebaobrazu a uvidieť ho v jeho realite choroby si vyžaduje odvahu a odhodlanie ale aj bezpečný prijímajúci priestor. 
 
Ako klinický psychológ a psychodynamicky orientovaný psychoterapeut vnímam svoju úlohu v zabezpečení nehodnotiaceho prijímajúceho liečebného ľudského a odborného vzťahu. Jeho cieľ je spoločne zadefinovaný, zameraný na odhalenie hlbších (často nevedomých) osobne významných tém a potrieb, na identifikovanie chorobu udržiavajúcich činiteľov a smerujúci k vedomejším, autentickým voľbám vzťahovania sa k sebe a ku svetu, spejúcemu k redukcií až odozneniu príznakovosti PPP.
 
Počas vyše 10 ročnej praxe som mala možnosť zažiť rolu psychológa v rôznych formách poskytovania pomoci – od resocializačného strediska pre drogovo závislých a výskumnú prácu zameranú na PPP, cez pedagogicko-psychologickú poradenskú prácu s deťmi a adolescentmi, preventívne programy na školách až po prácu klinického psychológa na psychiatrickom oddelení zahrňujúcu psychodiagnostiku a psychoterapiu. S nadšením prijímam novú životnú skúsenosť komplexnej starostlivosti multidisciplinárneho programu Chuťžiť a vidím v nej veľký potenciál efektívnej a dobre zacielenej pomoci. 
 
Cesta von z porúch príjmu potravy nie je ľahká ale nie je nemožná. A ja sa cítim poctená byť klientkam a klientom pri nej sprievodcom. 
Terézia Valachová - psychologička

Štúdium psychológie som ukončila v roku 2019 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a od toho času sa teším tomu, že môžem byť súčasťou života ľudí, ktorí to aktuálne potrebujú. Práca s ľudskou dušou je priestor, v ktorom je možné nekonečné objavovanie. Práve to ma na práci psychologičky fascinuje. 

Počas štúdia som bola ohromená teóriou, ktorá mi dávala zmysel, ale chýbal mi kontakt s človekom. Kontakt s tým, o kom sa učím. Preto som sa rozhodla byť dobrovoľníčkou v organizácii IPčko, kde som sa venovala dištančnému poradenstvu. Sprevádzanie mladých ľudí v rôznych životných obdobiach alebo krízach, bola pre mňa veľká škola. 

Po ukončení vysokej školy som začala pracovať s ľuďmi užívajúcimi návykové látky a tejto téme sa venujem dodnes. Poruchy príjmu potravy majú s látkovými závislosťami množstvo spoločného. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že človek rieši „len“ závislosť, alebo „len“ poruchu príjmu potravy, ale za týmto správaním sa skrýva oveľa viac. 

Samotnú poruchu vnímam len ako to červené svetielko, kontrolku, ktorá nám už nedovolí ignorovať to, čo sa nahromadilo v duši. To je dôvod, pre ktorý vidím v psychologickom poradenstve obrovský význam. Vznikne vtedy čas a priestor, kde si klient dovolí spoznávať sa, hovoriť, hľadať odpovede, riešenia, zdroje a nové, zdravšie stratégie. 

V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v proces-orientovanej psychológii a muzikoterapeutického výcviku. Absolvovala som akreditované vzdelávanie v online krízovej intervencii a viaceré ďalšie krátkodobé kurzy a semináre. V Chuť žiť pracujem od roku 2022 a okrem psychologického poradenstva a individuálnej práci s klientmi sa venujem aj dištančnému poradenstvu a vedeniu skupín. 

Zaujímajú ma  témy ako využitie hudby a iných umeleckých metód v pomáhajúcich profesiách, osobnostný rozvoj, budovanie a objavovanie sebahodnoty a sebalásky. Vnímam, že život je dynamický proces, počas ktorého sa neustále meníme a spoznávame, počas ktorého máme stále nespočetné množstvo otázok ale tiež počas ktorého môžeme vnímať a zažívať nespočetné množstvo krásnych chvíľ a momentov. 

Katarína Letková - nutričná špecialistka

K štúdiu nutričnej terapie ma priviedol záujem o fungovanie ľudského tela, vášeň k vareniu a dobrému jedlu. Nadväzujúce magisterské štúdium som ukončila s vyznamenaním na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia som sa snažila šíriť povedomie o výžive a zdravom životnom štýle medzi širokú verejnosť. Zapájala som sa do organizovania prednášok v rámci projektu NutriCafé, tvorila som edukačné príspevky na sociálne siete univerzity a podieľala som sa aj na edukačnej činnosti návštevníkov v rámci podujatí ako Noc vedcov, Brnenské dni pre zdravie a Festival vedy. Svoje vedomosti o výžive si ďalej rozširujem účasťou na odborných konferenciách a školeniach. Som tiež certifikovanou poradkyňou pri dojčení.

Pracovné skúsenosti som spočiatku zbierala v nutričnej poradni Ne hladu, kde som sa špecializovala na výživu detí a výživu tehotných a dojčiacich žien. V súčasnosti tiež pracujem ako nutričná terapeutka v telemedicínskom programe Vitadio, kde poskytujem terapeutickú podporu a nutričné poradenstvo pre pacientov s cukrovkou. Ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy sa v Chuť žiť venujem od roku 2022 a som súčasťou multidisciplinárneho programu od jeho začiatku. Poskytujem tiež dlhodobé poradenstvo aj konzultácie.

V praxi sa snažím zrozumiteľne tlmočiť vedecky podložené informácie z oblasti výživy s prihliadnutím na jedinečnosť každého klienta. Verím, že každý človek si dokáže prostredníctvom správnych informácií o výžive a vhodnej podpory budovať zdravý vzťahu k jedlu a pozitívne tak ovplyvniť svoje fyzické aj psychické zdravie.

Katarína Sivuľková - nutričná špecialistka

Som nutričná terapeutka s vyštudovaným 5-ročným štúdiom v odbore Výživa dospělých a dětí na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štúdium nutričnej terapie som si vybrala, pretože som túžia venovať sa pomoci ľudom, ktorí sa so stravovaním dostali do bodu, kde sa zdroj potešenia a pohody, ktorý pomáha nášmu telu dosiahnuť jeho plný potenciál, preklopil v opačnú polaritu. V dobe, kedy je ľahké prísť k mnohým informáciám, ako pravdivým, tak aj zavádzajúcim, som si aj ja sama vyskúšala obe polarity vzťahu k jedlu a opätovne našla jeho pôvodnú, slobodnú podobu. Ku klientom pristupujem empaticky, so záujmom a s rešpektom ich individuality ako partner pre spoluprácu na ich cieľoch. 

S klientmi s poruchami príjmu potravy pracujem v Chuť žiť od roku 2022 a poskytujem dlhodobé poradenstvo aj konzultácie. Mojím mottom je: Všetko sa mení. A mojím cieľom poskytnúť klientom podporu, informácie, rady a vedenie, aby zmeny ktoré prídu, prinášali viac radosti a slobody v ich životoch a aby vedeli uplatniť svoju silu k naplneniu lepšieho zajtrajška každým ďalším dňom.  

Som pokojná, skôr introvertná povaha a fascinuje ma spoznávať malé osobitné svety v každom človeku, prírode, či umeleckých dielach. 

Zuzana Čižmárová - peer konzultantka

Vždy som chcela pracovať s ľuďmi. Osobná skúsenosť s PPP ma doviedla k záujmu ponoriť sa do sveta duševného zdravia. Ako svoju prvú voľbu som zvolila štúdium medzinárodných vzťahov a žurnalistiky na Masarykovej univerzite v Brne. Postupne som ale svoj voľný čas začala vypĺňať viac aktivitami súvisiacimi s tematikou duševného zdravia a psychológie, čo ma len utvrdilo v mojom budúcom smerovaní a zmene, ktorú som sa nakoniec odhodlala urobiť. Pozastavila som svoje štúdium v Brne a v septembri 2023 začala študovať psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Téma porúch príjmu potravy je mojou osobnou. Práca peer konzultantky bola pre mňa jasnou voľbou a jedným z najľahších rozhodnutí v mojom živote. Vidím zmysel v tom, že môžem klientom uľahčiť ich proces liečby, podporiť ich v hľadaní vlastných k uzdraveniu, a sprevádzať ich na ceste k slobodnému životu. Tak ako aj mne pomohlo moje okolie a množstvo odborníkov, myslím si, že v liečbe PPP by nikto nemal byť sám. 

Do multidisciplinárneho tímu v Chuť žiť som nastúpila v zime 2022 a odvtedy som programu súčasťou. Okrem práce peera sú mojimi srdcovými záležitosťami psík Corgi, turistika v horách a trávenie času s mojimi najbližšími. 

Sophia Lukačková - psychologička (konzultácie pre rodinných príslušníkov)

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na FiF UK v Bratislave a svoje zručnosti využila ako konzultantka na Linke detskej istoty a v zariadení pre deti s poruchami autistického spektra. V súčasnosti som frekventantkou výcviku v Terapii prijatia a odhodlania (Acceptance and Commitment Therapy). Pracovne sa venujem problematike porúch príjmu potravy na špecializovanej linke pomoci a emailovej poradni Chuť žiť a poskytujem tiež poradenské a podporné konzultácie pre rodičov a rodinných príslušníkov. Okrem toho som spoluautorkou programu prevencie PPP na školách. 

Čo hovoria naše klientky a klienti?

Static overlay

"Zmeny v kvalite môjho života sú neprehliadnuteľné. Som opäť plná energia a zlepšilo sa aj zdravie. Som šťastnejšia a zlepšila som si kamarátstva. V rodine je menej hádok a dokážeme lepšie komunikovať, aj keď to ešte nie je dokonalé. Dokonalosť však v bežnom živote nie je. Životný štýl a priority sú úplne iné, jedlo už nie je hlavnou náplňou dňa. Jem spontánne, pociťujem hlad a plnosť, dokážem ich počúvať."

Static overlay

"Ciele, ktoré sme si určili na úvodných stretnutiach boli naplnené, dokonca sa mi podarilo zlepšiť aj oblasti, ktoré som nečakala. Pomocou jednotlivých stretnutí sa mi postupne podarilo zlepšiť pohľad na seba samu a prehodnotiť hodnoty v mojom živote. Celkový program mi veľmi pomohol s ďalším fungovaním v živote a mám pocit, že ma nasmeroval na správnu cestu. Zo spolupráce si odnášam množstvo dôležitých informácií, ale aj celkovo nový pohľad na otázky v oblasti stravovania a sebahodnoty."

Static overlay

"Po programe sa cítim psychicky oveľa lepšie! Naučila som sa lepšie spracovať emócie aj skúsenosti z minulosti. Jedálniček mám nastavený vyváženejšie a mám v ňom pravidelnosť. Záchvaty a emočné jedenie som mala naposledy pred polrokom."

Static overlay

"Zmenu určite vnímam po všetkých stránkach, kedže PPP zasahuje všetky oblasti. Čo sa týka zdravia, tak sa mi zlepšilo trávenie, návrat cyklu a kvalita vlasov. Viac sa socializujem a nie som taký prehnaný introvert ako kedysi. Oveľa radšej chodím von a rada spoznávam nových ľudí. Takisto si vážim svoj čas s rodinou, pri ktorej sa mi zlepšil vzťah, lebo už nie som taká podráždená a nepríjemná. Psychická stránka, ktorá na tom bola najhoršie, sa tiež zlepšuje. Už neriešim a neprežívam zbytočné veci tak tragicky, napriek tomu, že som citlivý človek, tak mám menej depresívnych nálad. Celkovo moje stravovanie nerišiem tak do detailov a užívam si všetky chute a jedlá bez pravidiel a výčitiek. Dokážem si jedlo vychutnať a neobmedzovať sa, taktiež sa zastaviť a povedať si kedy mám dosť... Snažím sa momentálne jesť čo najviac intuitívne a počúvať svoje telo."

Static overlay

"Vidno, že systém je premyslený a všetko veľmi hladko fungovalo. Oceňujem technickú zdatnosť všetkých odborníčok a aj to, že každá vie (a vie to aj vyjadriť na osobnom stretnutí), aká oblasť jej prináleží a kde už klienta odkázať na kolegyňu. Ako som spomínala, v prípade peerky som mala obavy z tém, ktoré sa budú preberať, v prípade psychologičky bol na začiatku strach otvoriť sa a byť úprimná k nej i sebe a v prípade nutričnej špecialistky tu boli obavy z posudzovania a odsudzovania pri zasielaní denných jedálničkov. Našťastie, všetky tieto obavy sa ukázali byť bezpredmetné."

Static overlay

"Po ukončení programu môžem povedať, že moje očakávania boli splnené. Našla som si systém stravovania vďaka ktorému ma neprepadá vlčí hlad. Prestala som sa riadiť nezmyselnými mýtami v stravovaní a za každú cenu sa obmedzovať. Nemám problém si dať aj potraviny, ktoré som v minulosti vnímala ako zakázané. Záchvat prejedenia som nemala už niekoľko mesiacov. Zároveň, ak zjem viac, ako by som považovala za rozumné, tak si to nevičítam, čo ma maximálne oslobodilo a psychicky mi pomohlo. A fyzicky sa tiež cítim lepšie, keď nie som stále prejedená."

Static overlay

"Účasť v multidisciplinárnom programe mi veľmi pomohla v riešení problému, s ktorým som sa sama dlhodobo bezvýsledne trápila (záchvatovité prejedanie) a nevedela som, ako ho správne uchopiť. Zo spolupráce som mala veľmi dobrý pocit, od začiatku som nadobudla presvedčenie, že som sa dostala do rúk odborníkov, ktorí sa vyznajú v oblastiach svojej špecializácie a vedia ako treba so mnou pracovať."

Vyplnením registračného formulára vás zaradíme do poradovníka a hneď ako sa uvoľní miesto vás budeme kontaktovať. Ak registrujete svoje dieťa, prosím, uvádzajte e-mail a telefónne číslo na zákonného zástupcu. Formulár vyplňte, prosím, s diakritikou a len v prípade, že máte vážny záujem. Ak sa potrebujete na čokoľvek opýtať, neváhajte kontaktovať našu koordinátorku na tel. č. 0948 522 532 alebo na maile .

Najčastejšie otázky

Nežijem v Bratislave, môžem absolvovať program?

Áno, naši klienti a klientky sú z celého Slovenska. Poradenstvo môžete absolvovať osobne v Bratislave alebo online. Ak aj nežijete na západnom Slovensku, odporúčame, aby ste okrem online stretnutí využili aj osobnú návštevu (frekvenciu osobných stretnutí si dohodnete s odborníčkami). 

Je obmedzený počet sedení, ktorých sa môžem zúčastniť?

Pokiaľ si službu hradíte podľa cenníka, počet sedení nie je nijako obmedzený. Ak službu čerpáte vďaka podpore nášho občianskeho združenia, služba je obmedzená na maximálne 30 sedení. Následne môžete v spolupráci pokračovať, ale už v rámci plnej sadzby, nakoľko sú finančné prostriedky nášho OZ obmedzené a vďaka nim umožníme čerpať psychologické poradenstvo ďalšiemu človeku, ktorý by ho inak nemohol absolvovať.

Môžem si svoj tím vyskladať?

Naše odborníčky z organizačných dôvodov pracujú vo vopred určených dvojiciach, respektíve trojiciach. Môžete si vybrať, či chcete spolupracovať iba so psychologičkou a nutričnou špecialistkou, alebo by ste chceli využiť aj peer podporu. 

Nemám diagnostikové PPP, môžem poradenstvo aj tak absolvovať?

Absolvovaná diagnostika u psychiatra nie je podmienkou poskytnutia služby. Okrem PPP pracujeme aj s témami sebaobrazu, sebahodnoty, body imidžu a body dysmorfie, sebaprijatia, a s narušeným vzťahom k jedlu (emočné jedenie, opakované diétovanie…). 

 

Chodím k svojej terapeutke, ale chcem chodiť aj k vám. Môžem mať paralelne 2 terapie?

Na sedeniach pracujeme so symptomatikou porúch príjmu potravy (reštriktívne stravovanie, excesívne cvičenie, túžba po štíhlosti a strach z priberania, záchvatové prejedanie, vracanie, zneužívanie laxatív a pod.), ale aj s príčinami a faktormi, pre ktoré PPP vzniká a ktoré ju udržiavajú (napr. psychotraumatický podklad, osobnostné črty, sebahodnota, rodinné zázemie…). Aj preto neodporúčame navštevovať paralelne 2 psychologičky/psychoterapeutky, nakoľko to môže mať negatívne dopady na samotnú liečbu a terapeutický proces.

Program podporujú:

chutzit

V súčasnosti nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Návrat hore