fbpx

Chuť žiť

 

Psychologické poradenstvo

Čo je to psychologické poradenstvo?

Psychologické poradenstvo je jedným z pilierov komplexnej liečby porúch príjmu potravy. V poradenstve sa špecializujeme na psychologickú podporu deťom od 12 rokov, dospelým ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy alebo ľuďom s narušeným vzťahom k jedlu či k telu (napr. opakovaná história diét, reštriktívne, obmedzujúce stravovanie, výčitky po jedle, body dysmorfia, negatívny sebaobraz a pod.). Poradenstvo je možné absolvovať osobne aj online.

Špecializácia na PPP

Zameriavame sa na spektrum porúch príjmu potravy a na témy spojené so sebaobrazom, sebahodnotou, body imidžom, sebaprijatím a narušeným vzťahom k jedlu.

Odborná garancia

Naše odborníčky majú ukončený alebo prebiehajúci psychoterapeutický výcvik, pracujú pod supervíziou a pod odbornou garanciou psychiatričky MUDr. Martiny Paulinyovej.

Partnerský a rešpektujúci prístup

Život, liečba a prežívanie každého človeka je jedinečné a preto kombinujeme overené postupy s aktuálnymi potrebami a možnosťami klienta.

Komplexný pohľad

Sme presvedčení, že liečba PPP zvyšuje kvalitu života. Sprevádzame človeka na jeho ceste k uzdraveniu tak, aby jej výsledkom boli udržateľné zmeny. So zvolením klienta zapájame aj ďalších odborníkov z iných profesií, aby sme vytvorili ucelený tím.

Základné informácie o psychologickom poradenstve

Pre koho je poradenstvo určené

Pracujeme s deťmi, dospievajúcimi a dospelými klientmi od 12 rokov a s rodinami. Špecializujeme sa na spektrum porúch príjmu potravy (mentálna anorexia, mentálna bulímia, diagnóza záchvatového prejedania, ortorexia, ARFID, nešpecifické či atypické formy PPP) spolu s ich komorbídnymi, teda pridruženými poruchami. Pracujeme aj s témami sebaobrazu, sebahodnoty, body imidžu a body dysmorfie, sebaprijatia, a s narušeným vzťahom k jedlu (emočné jedenie, opakované diétovanie…). 

 

Absolvovaná diagnostika u psychiatra nie je podmienkou poskytnutia služby. Aby bola vzájomná spolupráca užitočná a efektívna, v prípade, že si to váš aktuálny psychický a/alebo fyzický stav bude vyžadovať, aktívne vás podporíme vo vyhľadaní lekárskej starostlivosti, ktorú vo všeobecnosti vysoko odporúčame. Počas spolupráce sa budeme snažiť komunikovať s ďalšími odborníkmi, ktorých navštevujete – aktívne v rámci našich služieb (napr. nutričné poradenstvo, peer podpora…), prípadne s externými odborníkmi v závislosti aj od ich možností a kapacít.

 

Pri liečbe PPP odporúčame okrem psychologickej podpory, psychiatrickej pomoci a inej lekárskej starostlivosti, navštevovať aj nutričného špecialistu, prípadne mať podporu peer konzultanta.

 

V súčasnosti nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Aké formy poradenstva poskytujeme

Psychologické poradenstvo poskytujeme vo formách:

 

    • individuálne poradenstvo
    • individuálne poradenstvo ako súčasť multidisciplinárneho tímu

 

Súčasťou individuálneho poradenstva môže byť aj psychoedukácia, rodinné stretnutie či nácvik relaxačných techník.

 

Pokiaľ ste rodič a potrebujete sa poradiť v súvislosti so svojím dieťaťom s PPP, môžete využiť naše konzultácie

Ako poradenstvo prebieha

Naše psychologičky majú rôznorodé psychoterapeutické vzdelanie spolu s ďalšími výcvikmi a vzdelávaniami, ktoré integratívne kombinujú a prepájajú s poznatkami a prístupmi liečby PPP. Poradenstvo je možné absolvovať osobne v našom centre v Bratislave alebo online. Možné sú aj osobné stretnutia v Michalovciach. Frekvenciu stretnutí si dohadujete s odborníčkami podľa vašej potreby.

 

Na sedeniach pracujeme so symptomatikou porúch príjmu potravy (reštriktívne stravovanie, excesívne cvičenie, túžba po štíhlosti a strach z priberania, záchvatové prejedanie, vracanie, zneužívanie laxatív a pod.), ale aj s príčinami a faktormi, pre ktoré PPP vzniká a ktoré ju udržiavajú (napr. psychotraumatický podklad, osobnostné črty, sebahodnota, rodinné zázemie…). Aj preto neodporúčame navštevovať paralelne 2 psychologičky (napr. mať 2 paralelné individuálne terapie), nakoľko to komplikuje samotný terapeutický proces. 

 

Do spolupráce sa snažíme zapájať aj rodinu a rodinných príslušníkov, prípadne iné dôležité osoby (napr. partner), ktoré môžu klienta podporiť na ceste k uzdraveniu. Snažíme sa o vytváranie multidisciplinárnych tímov, a to kombináciou našich služieb, alebo zapájaním externých odborníkov (napr. psychiatrov) tak, aby bola podpora klienta čo najkomplexnejšia

Ako sa registrovať do poradenstva

Na poradenstvo sa môžete registrovať cez formulár na tejto webstránke. Po jeho odoslaní budete zaradený do poradovníka a budeme vás kontaktovať hneď ako sa nám uvoľnia kapacity. Štandardná čakacia doba je približne 1 až 2 mesiace, počet sedení nie je nijako limitovaný a môžete si vybrať odborníčku, s ktorou chcete spolupracovať. 

 

V prípade, že pochádzate zo socio-ekonomicky znevýhodneného prostredia alebo čelíte vysokej finančnej záťaži a nie je vo vašich možnostiach si náklady na odbornú pomoc hradiť v plnej výške, môžete sa poradenstva zúčastniť s podporou nášho občianskeho združenia. Služba je časovo obmedzená a čakacia doba závisí od aktuálne dostupných finančných prostriedkov nášho občianskeho združenia. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na koordinátorku na e-maily .

Aké sú princípy našej práce

V Chuť žiť veríme, že každý má nádej uzdraviť sa z PPP a skrz liečbu zvýšiť kvalitu svojho života. Uzdravenie z PPP vnímame ako pre každého človeka individuálny a jedinečný proces, kedy nadobúda nástroje a schopnosti ako zvládať nástrahy a obmedzenia vyplývajúce z ochorenia. Cez liečbu sa jeho život stáva od ochorenia slobodnejší, kvalitnejší a dostáva sa do kontaktu so samým sebou. Ku klientom pristupujeme tak, aby to bolo pravdivé, láskavé a užitočné. 

 

Láskavosť vnímame ako základ pre vytváranie bezpečného a podporného terapeutického vzťahu. Ku klientovi pristupujeme s úctou a rešpektom voči jeho potrebám a autonómii v rozhodovaní za svoj život a zdravie, s úprimným záujmom porozumieť a pomôcť. Vnímame jeho silné stránky, zdroje a kompetencie a posilňujeme ich. Komunikujeme úprimne, ale láskavo.

 

Pravdivosť je pre nás kľúčová pri poskytovaní informácií vychádzajúcich z vedeckých poznatkov, edukácie aj pri nastavovaní realistických očakávaní a cieľov v spolupráci. V prípade, ak si psychický či fyzický stav klienta za účelom ochrany života a zdravia vyžaduje intenzívnu starostlivosť (tzv. inpatient care), nasmerujeme klienta k návšteve denného stacionára, k hospitalizácii či k inej forme terapie, ktorá je pre jeho stav objektívne potrebná či nevyhnutná. 

 

Užitočnosť dáva spolupráci zmysel. Spolupracujeme s klientom tak, aby viedli jednotlivé kroky k reálnym zmenám a ku skvalitneniu jeho života. Klienta dopredu informujeme o podmienkach, pravidlách a časovom rámci spolupráce, pričom si zadefinujeme jasné a merateľné ciele. Aktívne sa snažíme o multidisciplinaritu, teda spoluprácu medzi odborníkmi z rôznych profesií v prospech klienta, keďže liečbu PPP robí efektívnou a komplexnou. Zodpovednosť za svoj život, zdravie aj rozhodnutia prenechávame vždy klientovi, podporujeme ho v rozvoji svojich vlastných zdrojov, sebadôvery, znalostí a kompetencií tak, aby nás v budúcnosti nepotreboval. 

chutzit
Mgr. Flóra Neradilová Beňová
chut-zit
Mgr. Mária Gajarská
chutzit
Mgr. Zuzana Klepanec
chutzit
Mgr. Zuzana Pšaková
Mgr. Miroslava Takáčová
Mgr. Miroslava Takáčová
Mgr. Terézia Valachová
Mgr. Terézia Valachová
Mgr. Daniela Halámková, Ph.D.

Naše psychologičky

Flóra Neradilová Beňová

Štúdium psychológie som absolvovala v roku 2006 na FiF UK v Bratislave. Už počas štúdia som okrem teoretického vzdelávania túžila po ozajstnom kontakte a práci s ľuďmi, a tak som sa stala dobrovoľníčkou v organizácii pomáhajúcej ženám a deťom zažívajúcim násilie. Po skončení štúdia som začala pracovať ako psychologička v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých. Práca s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením ma učila veľkej pokore a schopnosti radovať sa aj zo zdanlivých maličkostí a úspechov. Neskôr som pracovala v azylovom dome pre obete domáceho násilia, kde som sa okrem psychologického poradenstva a krízovej intervencie venovala aj každodenným radostiam a starostiam klientok a ich detí, facilitovala ich vzájomné konflikty.

 

Následná práca v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ma oslovila svojou tvorivosťou a hravosťou, práca s deťmi, mladými ľuďmi a školskými kolektívmi ma tešila a napĺňala, tu som sa začala venovať aj terapeutickej práci. Vďaka diagnostickej a terapeutickej práci v Detskom krízovom centre som mala možnosť opakovane vidieť a zažívať akí dokážeme byť, my ľudia nezdolní, svojich detských a adolescentných klientov som si nesmierne vážila, a veľa som sa od nich naučila o odvahe a obrovskej liečivej sile obyčajnej pozornosti a záujmu.

 

Poruchy príjmu potravy vnímam ako určitý spôsob vzťahovania sa k sebe a ku svetu, ktorým sa klienti snažia ako najlepšie vedia komunikovať svoje potreby a riešiť širokú škálu problémov. Kľúčovou témou v terapii PPP je podľa mňa téma vzťahov, blízkosti a schopnosti sebapodpory. V terapii by mali mať klientky a klienti možnosť postupne sa otvárať, spoznávať svoje skutočné potreby, priania a emócie, objavovať vlastnú živosť, autonómiu a sebelásku.

 

Mám absolvovaný dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, aj s následným postgraduálnym výcvikom v tejto modalite so zameraním na detského a adolescentného klienta. Absolvovala som vzdelávanie v krízovej intervencii a v práci s traumatizovaným klientom a viaceré ďalšie krátkodobé workshopy a kurzy.

Mária Gajarská

Na psychológii ma vždy lákalo nielen skúmať ľudský život, ale aj pomáhať skvalitňovať ho. Štúdium psychológie som absolvovala na FiF UCM v Trnave. Odvtedy sa popri práci snažím kontinuálne vzdelávať. Pracujem pod supervíziou, absolvovala som viacero workshopov zameraných na prácu s rôznymi terapeutickými technikami (napríklad rodinná doska, terapeutické karty, arteterapeutické techniky). Z dlhodobejších výcvikov to bol 1-ročný výcvik v terapii hrou, výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a dlhodobý 4 a pol ročný výcvik v psychoterapii a poradenstve v prístupe zameranom na človeka podľa C. Rogersa (PCA) v Prahe. Tento prístup ma zaujal svojím zameraním na jedinečnosť každého človeka, dôverou v schopnosť každého rozvíjať sa a rásť, ak má na to vytvorené vhodné podmienky. Tie spočívajú v postupnom vytváraní si vzťahu medzi klientom a poradcom. V tomto vzťahu je dôležité, aby sa klientka alebo klient cítili porozumení, prijatí a vnímali autenticitu poradcu ako človeka. 

 

Za  10 rokov praxe som mala možnosť pracovať vo viacerých zariadeniach a stretnúť sa s rôznymi klientkami a klientmi. V detskom domove som tri roky bola ako psychologička pri deťoch nielen v ich emočných a vzťahových ťažkostiach, ale aj radostiach. Následne som tri roky pracovala v centre pre pomoc obetiam násilia a rodiny v krízovej rozvodovej situácii, kde sme sa snažili ľuďom poskytnúť podporu a adekvátnu odbornú pomoc v týchto náročných situáciách. Štyri roky som pôsobila v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, kde som sa popri psychodiagnostike venovala pomoci deťom a ich rodičom pri rozvíjaní vzťahov, schopností, sebaistoty a zvládaní emócií. 

 

V Chuť žiť pôsobím od januára 2022 a venujem sa dospelým klientkám a  klientom aj mladým ľuďom a ich rodičom. Napriek tomu, že klientky a klienti našej organizácie majú podobné ťažkosti, všetci sú jedineční so svojim životným príbehom. Som vďačná za ich dôveru zdieľať so mnou niečo zo svojho vnútorného sveta. Som vždy veľmi rada, keď sa od klientiek a klientov dozviem, že sa zmiernili ich ťažkosti s poruchami príjmu potravy a súčasne sa cítia spokojnejšie, slobodnejšie, viac sami sebou a zároveň bližšie k ľuďom, na ktorých im záleží. 

Zuzana Klepanec

Práca psychologičky je o celoživotnom vzdelávaní. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie a tiež dlhodobý Geštalt terapeutický výcvik a pracujem pod pravidelnou supervíziou. 

 

Počas mojej praxe som sa venovala detským aj dospelým klientom a klientkám, ktorí často prichádzali s potrebou lepšie porozumieť samým sebe, spoznať svoje zaužívané vzorce správania a pochopiť, ako reagujú a fungujú v živote. Venovala som sa tiež klientom, ktorí zažívali náročné životné situácie, napríklad v súvislosti s násilím alebo problémami v partnerských či v rodinných vzťahoch. Aktívne som pracovala s klientmi a klientkami z LGBTI+ komunity a tiež s rodinami a rodinným systémom. Dôležitou skúsenosťou pre mňa bola aj prax v psychiatrickom zariadení, kde som sa viac ponorila do problematiky duševných ochorení a práce s psychiatrickými ťažkosťami. 

 

Svoju úlohu v poradenskom  procese vnímam hlavne v tom, aby som skrz vzťah sprevádzala klienta na jeho ceste k odpovediam na otázky, ktoré má, a poskytla mu podporu. Na spoločných stretnutiach zaujímam rolu spoločníka, ktorý sa spolu s klientom dostane až do bodu, kedy je klient dostatočne podporený a posilnený na to, aby dokázal pokračovať sám. 

 

Verím, že v každom z nás existujú zdroje a odpovede, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť situácii, ktorej čelíme, vyriešiť ju, ľahšie sa rozhodnúť alebo spoznať samých seba natoľko, aby sme boli schopní viesť spokojný život. 

 

Problematiku porúch príjmu potravy (PPP) vnímam ako dôležitú tému, ktorá sa v spoločnosti, bohužiaľ, ešte stále potýka so stigmou. Napriek tomu sa môže týkať nás všetkých. Uvedomujem si, že za témou PPP výrazne stoja témy vnímania seba a svojej hodnoty pre svet. Pokladám za dôležité tiež do procesu uzdravenia zapojiť aj rodinu či blízkych, ktorí vedia byť veľkou oporou. Verím, že práve láskavý a starostlivý prístup je cestou, ako podporiť človeka s PPP v práci na zmene vnímania seba, svojho tela a svojej hodnoty.

Zuzana Pšaková

Po skončení štúdia psychológie v roku 2009 som začala pracovať ako psychologička v detskom domove a neskôr na Referáte poradensko-psychologických služieb. Neskôr som niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička na strednej i základnej škole. Veľmi blízkou sa mi v pracovnej oblasti stala práca so závislými klientmi, keď som pracovala v resocializačnom zariadení. Práve tam som sa začala viac zaujímať o terapeutickú prácu. Začala som vnímať hĺbku toho s čím sa klienti pasovali, spoznala som zákutia ich príbehov, silné stránky a zážitky, ktoré ich formovali. 

 

Keď ku mne prišli prvé klientky poruchami príjmu potravy, vnímala som to podobne. PPP nie sú len niečo prilepené na povrchu, ale zasahujú ako človeka samotného, tak aj rodinný systém. Sú na povrchu i pod ním. Aj preto som sa rozhodla pridať sa k tímu Chuť žiť.

 

Prepojenie práce s telom a psychikou považujem za veľmi dôležité. Aj preto som si vybrala ako terapeutické smerovanie Gestalt terapiu, ktorej som frekventantkou. Absolvovala som Poradenskú propedeutiku a niekoľko kurzov zameraných na psychologickú prácu s klientom. Venujem sa Bilaterálnej integrácii pri neuromotorických narušeniach vo vývine. A pre prácu s rodinou som absolvovala Tréning zručností zameraných na emócie (pre rodiny) – EFST.

Miroslava Takáčová

Môj záujem o ľudí a prácu s nimi vyústil až v štúdium psychológie, ktoré som úspešne absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy som mala možnosť spoznávať ľudí so svojimi životnými „boľačkami“ takpovediac z rôznych súdkov. V rámci Chuť žiť sa venujem tomu, čo ma baví a napĺňa najviac, a to priamemu psychologickému poradenstvu či už osobne, alebo online formou. Momentálne som taktiež frekventnatkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii.

 

Predošlá práca so ženami zažívajúcimi násilie ako poradkyňa na krízovej linke mi dala možnosť vnímať, že žiadna situácia nie je tak zlá, aby z nej neexistovala cesta von, do bezpečia. Ženám zažívajúcim partnerské či domáce násilie som poskytovala krízovú intervenciu, psychologické i sociálno-právne poradenstvo, no predovšetkým podporu a pomoc pri riešení problémov v osobnom živote, ale aj v partnerských a rodinných vzťahoch.

 

Neskôr, na pozícii psychologičky v domove seniorov som si prostredníctvom svojich klientiek a klientov uvedomila, že bez ohľadu na vek sa vždy môžeme niekam posúvať, niečo nové objavovať a žiť spokojný a plnohodnotný život. Najviac som sa venovala klientkam a klientom s úzkosťami, strachom, s depresívnou náladou, s rôznymi rodinnými či vzťahovými problémami, ale aj so závažnejšími psychickými ťažkosťami. Bolo to najmä o hľadaní nádeje v čase, keď už má človek pocit, že sa všetka vytratila, o vzájomnej úcte a ľudskosti.

 

Popri tejto priamej práci s klientkami a klientmi som mala možnosť zapojiť sa do zaujímavých projektov, ktoré mi rozšírili obzory, a to ako lektorka, ale aj ako externá hodnotiteľka kvality podporných služieb v rámci témy žien zažívajúcich násilie.

 

Cieľom mojej práce je sprevádzať klientov a klientky na ceste k lepšiemu sebapoznaniu a k porozumeniu svojho vnútorného sveta i správania sa k sebe aj voči ostatným. Keď porozumieme tomu, čo sa v nás odohráva, dokážeme byť úprimnejší k sebe aj k ostatným, a len vtedy sme schopní niečo zmeniť.

Terézia Valachová

Štúdium psychológie som ukončila v roku 2019 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a od toho času sa teším tomu, že môžem byť súčasťou života ľudí, ktorí to aktuálne potrebujú. Práca s ľudskou dušou je priestor, v ktorom je možné nekonečné objavovanie. Práve to ma na práci psychologičky fascinuje. 

 

Počas štúdia som bola ohromená teóriou, ktorá mi dávala zmysel, ale chýbal mi kontakt s človekom. Kontakt s tým, o kom sa učím. Preto som sa rozhodla byť dobrovoľníčkou v organizácii IPčko, kde som sa venovala dištančnému poradenstvu. Sprevádzanie mladých ľudí v rôznych životných obdobiach alebo krízach, bola pre mňa veľká škola. 

 

Po ukončení vysokej školy som začala pracovať s ľuďmi užívajúcimi návykové látky a tejto téme sa venujem dodnes. Poruchy príjmu potravy majú s látkovými závislosťami množstvo spoločného. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že človek rieši „len“ závislosť, alebo „len“ poruchu príjmu potravy, ale za týmto správaním sa skrýva oveľa viac. 

 

Samotnú poruchu vnímam len ako to červené svetielko, kontrolku, ktorá nám už nedovolí ignorovať to, čo sa nahromadilo v duši. To je dôvod, pre ktorý vidím v individuálnom psychologickom poradenstve obrovský význam. Vznikne vtedy čas a priestor, kde si klient dovolí spoznávať sa, hovoriť, hľadať odpovede, riešenia, zdroje a nové, zdravšie stratégie. 

 

V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v proces-orientovanej psychológii. Absolvovala som akreditované vzdelávanie v online krízovej intervencii a viaceré ďalšie krátkodobé kurzy a semináre. V Chuť žiť som sa okrem poradenstva venovala dištančným formám pomoci aj vedeniu podporných skupín. Zaujímajú ma  témy ako využitie hudby a iných umeleckých metód v pomáhajúcich profesiách, osobnostný rozvoj, budovanie a objavovanie sebahodnoty a sebalásky. Vnímam, že život je dynamický proces, počas ktorého sa neustále meníme a spoznávame, počas ktorého máme stále nespočetné množstvo otázok ale tiež počas ktorého môžeme vnímať a zažívať nespočetné množstvo krásnych chvíľ a momentov. 

Daniela Halámková
Psychológiu som študovala v Brne na Masarykovej univerzite, a v tomto meste som aj pracovne zakotvila. Som ôsmym rokom frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychodynamickej psychoterapii. Psychoterapii som sa venovala v rôznych kontextoch: v neziskovom sektore, v zdravotníctve, v súkromnej praxi; v ambulantnej forme aj v rámci hospitalizácie v psychiatrickej nemocnici. Aktuálne pracujem formou individuálnej terapie.
 
Psychoterapiu chápem ako špecifický rozhovor, v ktorom sa spoločne s klientom alebo klientkou snažíme porozumieť jeho alebo jej vnútornému prežívaniu. Nielen pri práci s poruchami príjmu potravy sa v terapii opakovane stáva, že skrz príznaky sa dostávame k iným, hlbším témam, ako napríklad vzťahy s druhými či so sebou, opakujúce sa zážitky, spomienky, sny… Myslím si, že je dôležité sa venovať čomukoľvek, čo takto pri terapeutickej práci vyvstane. Porozumenie totiž môže priniesť úľavu.

Čo hovoria naše klientky a klienti?

Static overlay

"Pani psychologička bola úplne úžasná! Sama som bola prekvapená, ako veľmi si pamatäla osobné veci vzhľadom k tomu, že som mala vždy u nej termín v menšej frekvencii. Bola ku mne veľmi otvorená, vždy mi dala rýchly termín a bola flexibilná, aj keď som potrebovala presun do online podoby. Veľmi si vážim, aký mala celkový prístup, a jej odbornosť. Znova, veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a za otvorenie očí. Ja osobne som odporučila jej služby aj ďalšej kamarátke, ktorá má problémy s nezdravým vzťahom ku jedlu, lebo si myslím, že má veľmi príjemný prístup - na sedení sa všetko netočilo len "okolo jedla" a mohla som túto tému otvoriť sama bez toho, aby na mňa tlačila."

Static overlay

"So psychologičkou som bola rozhodne spokojná a konzultácie s ňou boli pre mňa prínosom. V minulosti som už absolvovala psychologické poradenstvo, mala som pred začiatkom terapie obavy, či ma odborníčka nebude snažiť zmeniť smerom, ktorý by mi nevyhovoval. Samozrejme, boli to neopodstatnené obavy. Sedenia ma nabádali začať sa zamýšľať nad prediskutovanými ťažkosťami z rôznych uhlov, dávali mi nové impulzy a celkovo mali svoj prirodzený priebeh. A rozhodne mi pomohli posunúť sa ďalej. Pani psychologička mala navyše veľmi empatické vnímanie a pamätala si snáď asi každý detail rozhovorov aj po niekoľkých týždňoch."

Static overlay

"Psychologička bola mojou oporou počas celej liečby z PPP. Od začiatku som mala pocit, že s ňou môžem hovoriť naozaj otvorene, pomohla mi pochopiť vlastné pocity a prečo som robila to, čo som robila. Vedela ma správne naviesť a pomôcť mi s PPP. Veľmi si cením jej prístup, ochotu, pochopenie a hlavne pomoc. A to, že som sa s ňou mohla rozprávať úplne otvorene o všetkom a povedať jej veci, ktoré som nikdy nikomu nepovedala. Ešte pred liečbou som si myslela, že PPP zvládnem sama, ale mýlila som sa. Terapia mi neskutočne pomohla, viem, že mám ešte pred sebou dlhú cestu, ale môj život sa určite vďaka vám zlepšil."

Static overlay

"Prínosná bola celá spolupráca od začiatku do konca. Psychologička so mnou pracovala presne tak, ako som potrebovala, a viedla ma celým procesom uvedomovania si súvislostí, ktoré som nevidela, nepostrehla, nevenovala im pozornost. Je to človek na správnom mieste. Moja cesta k vyliečeniu ešte bude pokračovať, ale nasmerovanie som dostala úžasné a psychologické poradenstvo by som odporúčala každému, kto potrebuje pomoc. Všetko mi hovorila veľmi citlivo, ale zároveň adresne. Predtým som si prešla viacerými formami terapie, ale nedovolila by som si nikoho vyslovene odporúčať tak ako túto skúsenosť."

Static overlay

"Ako veľký prínos psychologického poradenstva vnímam citlivý, láskavý, empatický a ľudský prístup psychologičky, ktorý vniesol to môjho kritického a striktného JA oveľa väčší pokoj a súcit. Program by som určite odporučila každému, kto má chuť si trochu viac porozumieť, navnímať a pracovať na sebe."

Prihlásenie do programu

Vyplnením tohto formulára vás zaradíme do poradovníka a hneď ako sa uvoľní miesto vás budeme kontaktovať. Ak registrujete svoje dieťa, prosím, uvádzajte e-mail a telefónne číslo na zákonného zástupcu. Formulár vyplňte, prosím, s diakritikou a len v prípade, že máte vážny záujem. Ak sa potrebujete na čokoľvek opýtať, neváhajte kontaktovať našu koordinátorku na tel. č. 0948 522 532 alebo na maile .

Cenník psychologického poradenstva

Najčastejšie otázky

Nežijem v Bratislave, môžem absolvovať poradenstvo?

Áno, naši klienti a klientky sú z celého Slovenska. Poradenstvo môžete absolvovať online, a pokiaľ viete dochádzať do Bratislavy alebo Michaloviec, je možné sa stretávať osobne. 

Je obmedzený počet sedení, ktorých sa môžem zúčastniť?

Pokiaľ si službu hradíte podľa cenníka, počet sedení nie je nijako obmedzený. Ak službu čerpáte vďaka podpore nášho občianskeho združenia, služba je obmedzená na maximálne 30 sedení. Následne môžete v spolupráci pokračovať, ale už v rámci plnej sadzby, nakoľko sú finančné prostriedky nášho OZ obmedzené a vďaka nim umožníme čerpať psychologické poradenstvo ďalšiemu človeku, ktorý by ho inak nemohol absolvovať.

Môžem okrem psychologického poradenstva využiť aj vaše ďalšie služby?

Určite áno, programy si môžete vyskladať tak, aby ste mali čo najkomplexnejšiu podporu.

Nemám diagnostikové PPP, môžem poradenstvo aj tak absolvovať?

Absolvovaná diagnostika u psychiatra nie je podmienkou poskytnutia služby. Okrem PPP pracujeme aj s témami sebaobrazu, sebahodnoty, body imidžu a body dysmorfie, sebaprijatia, a s narušeným vzťahom k jedlu (emočné jedenie, opakované diétovanie…). 

 

Chodím k svojej terapeutke, ale chcem chodiť aj k vám. Môžem mať paralelne 2 terapie?

Na sedeniach pracujeme so symptomatikou porúch príjmu potravy (reštriktívne stravovanie, excesívne cvičenie, túžba po štíhlosti a strach z priberania, záchvatové prejedanie, vracanie, zneužívanie laxatív a pod.), ale aj s príčinami a faktormi, pre ktoré PPP vzniká a ktoré ju udržiavajú (napr. psychotraumatický podklad, osobnostné črty, sebahodnota, rodinné zázemie…). Aj preto neodporúčame navštevovať paralelne 2 psychologičky (napr. mať 2 paralelné individuálne terapie), nakoľko to komplikuje samotný terapeutický proces. 

Program podporujú:

chutzit
Návrat hore