fbpx

Chuť žiť

 

Diagnózy na spektre porúch príjmu potravy

Mentálna anorexia (MA)

Príznačná je reštrikcia energetického príjmu, ktorá vedie k výraznému zníženiu telesnej hmotnosti v kontexte veku, pohlavia, fyzického zdravia a komplexnej zdravotnej anamnézy. Vo včasných štádiách ochorenia ešte nemusí dochádzať k podvýžive, preto si treba pre skoré podchytenie ochorenia všímať iné príznaky.  

Ochorenie je charakteristické strachom z priberania a z tučnoty, ako aj snahou o zníženie a udržanie nízkej hmotnosti. A to napriek tomu, že osoba už výrazne nízku hmotnosť má.

Prítomné je tiež skreslené vnímanie samého seba – toho ako človek vyzerá a koľko váži. Osoba s mentálnou anorexiou si svoju sebahodnotu zakladá na schopnosti kontrolovať svoje stravovanie a hmotnosť. Výrazný je pocit menejcennosti, nedostatočnosti až odporu k samému sebe. Pretrváva neschopnosť uvedomiť si závažnosť svojho zdravotného stavu a rizík vyplývajúcich z nízkej hmotnosti.

Podtypy:

Reštriktívna mentálna anorexia

Dochádza k výraznému úbytku hmotnosti, ktorý je dosiahnutý reštrikciou potravy, zníženým energetickým príjmom a zvýšeným energetickým výdajom cez diétovanie, hladovanie a/alebo excesívne cvičenie. Zvracanie, užívanie laxatív či prejedanie nie je prítomné.

 

Purgatívna mentálna anorexia (binge eating-purging type)

Okrem reštrikcie potravy a energetického príjmu dochádza k opakovanému prejedaniu alebo záchvatom prejedania, a/alebo k zvracaniu a/alebo užívaniu laxatív.

Mentálna bulímia (MB)

Prítomné sú opakované epizódy záchvatov prejedania. Záchvat prejedania je charakteristický:

 1. za krátky čas (do 2 hodín) je zjedený veľký objem jedla (aký by väčšina ľudí za daných okolností a času nezjedla) 
 2. prítomná je strata kontroly nad jedlom (pocit, že nedokážem ovplyvniť koľko toho a čo zjem)

V snahe zabrániť nárastu hmotnosti, pri ochorení sú typické opakované nezdravé kompenzačné vzorce správania. Tieto kompenzačné mechanizmy môžu mať reštriktívny alebo purgatívny (očistný) charakter:

 • excesívne cvičenie, hladovanie
 • zvracanie, užívanie laxatív a diuretík

Záchvaty prejedania aj kompenzačné mechanizmy sa opakujú minimálne raz týždenne v priebehu 3-och mesiacov. 

Mentálna bulímia stojí ako samostatná diagnóza, nie je purgatívnou fázou mentálnej anorexie. Hmotnosť nie je relevantným ukazovateľom, väčšina ľudí s touto diagnózou má váhu v zdravom rozmedzí, prípadne je prítomná nadváha.

Pri mentálnej bulímii, rovnako ako pri mentálnej anorexii, je sebahodnota úzko previazaná so schopnosťou kontrolovať svoju hmotnosť a stravu. Prítomný je pocit nedostatočnosti, menejcennosti, až negatívneho vzťahu k samému sebe. 

Záchvatové prejedanie (Binge Eating Disorder)

Prítomné sú opakované epizódy záchvatov prejedania. Záchvat prejedania je charakteristický:

 1. za krátky čas (do 2 hodín) je zjedený veľký objem jedla (aký by väčšina ľudí za daných okolností a času nezjedla) 
 2. prítomná je strata kontroly nad jedlom (pocit, že nedokážem ovplyvniť koľko toho a čo zjem)

Epizódy záchvatového prejedania sa zhodujú s 3 a viac nasledujúcimi bodmi:

 1. jedenie prebieha v rýchlejšom tempe, než je štandard
 2. človek je, až pokiaľ sa necíti byť nepríjemne a nezvládateľne plný
 3. osoba skonzumuje veľké množstvo jedla napriek pocitu plnosti (alebo bez prítomného pocitu hladu)
 4. záchvat prebieha osamote predovšetkým kvôli pocitu hanby z množstva zjedeného jedla
 5. po záchvate prichádzajú pocity odporu a znechutenia zo samého seba, výčitky a depresívne prežívanie

Záchvat prejedania spôsobuje výrazný psychický nepokoj a negatívne emócie. K týmto záchvatom dochádza minimálne raz týždenne počas 3 mesiacov. Nie sú spojené so žiadnymi kompenzačnými mechanizmami (ako napr. pri mentálnej bulímii) ani sa nevyskytujú výlučne počas trvania mentálnej anorexie alebo mentálnej bulímie.

Ďalšie špecifikované ochorenia na spektre porúch príjmu potravy (OSFED)

Diagnózy, ktoré nespĺňajú všetky kritériá MA, MB alebo BED, čo však neznižuje ich závažnosť.

Atypická mentálna anorexia

Všetky kritériá mentálnej anorexie boli splnené, nedošlo však k poklesu hmotnosti do stavu podvýživy. Váha sa pohybuje v zdravom rozmedzí alebo nad ním.

Atypická mentálna bulímia

Všetky kritériá mentálnej bulímie boli splnené, záchvatové prejedanie a kompenzácie však prebiehajú v nižšej intenzite než raz týždenne a/alebo menej ako 3 mesiace.

Atypické záchvatové prejedanie

Všetky kritériá diagnózy záchvatového prejedania boli splnené, ale epizódy záchvatového prejedania prebiehajú v nižšej intenzite než raz týždenne a/alebo menej ako 3 mesiace.

Purgatívna porucha

Opakované užívanie laxatív a/alebo diuretík a/alebo zvracanie s cieľom ovplyvniť hmotnosť a postavu. Bez záchvatového prejedania.

Syndróm nočného jedenia

Osoba, ktorá trpí týmto syndrómom, jedáva hlavne v noci, či už vo forme najedenia sa po zobudení uprostred noci alebo skrz excesívne jedenie po večeri, a je si vedomá svojho problému. Tieto vzorce správania sa nedajú považovať za lokálnu sociálnu normu alebo individuálny spánkový režim. Nemôžeme toto správanie vysvetliť ani ako dôsledok inej diagnózy, ochorenia alebo nežiaduci efekt medikácie či užívania návykových látok.

Pica

Jedná sa o prijímanie potravy, ktorá nie je charakterizovaná ako jedlo, bez obsahu nutričnej hodnoty, napríklad omietka, vlasy, špina (…) po dobu 1 mesiaca.

Rumination Disorder (Prežúvacia porucha)

Opakovaná regurgitácia potravy po dobu minimálne 1 mesiac. Požuté jedlo zo žalúdka býva opakovane prehltnuté, prežuté, alebo vypľuté. Toto správanie nesúvisí s iným ochorením (napr. reflux) ani nie je súčasťou inej diagnózy na spektre PPP.

Vyhýbajúca sa/Reštriktívna porucha príjmu potravy (ARFID)

Toto ochorenie je najčastejšie zachytávané u mladších pacientov. Strach z tučnoty, nespokojnosť so svojou hmotnosťou, tvarom postavy a silná sebenenávisť, ktorú poznáme pri anorexii, tu nie je prítomná.

Ochorenie však výrazne ovplyvňuje stravovanie, napríklad sa pacient vyhýba určitým skupinám potravín, ktoré negatívne vplývajú na jeho vnemy a spôsobujú mu úzkosť. Pacient s ARFID má pocit, že jedlo nedokáže prehltnúť, lebo sa ním zadusí, jeho telo ho nestrávi, že z neho ochorie alebo mu z toho bude zle.

Človek trpí psychicky (úzkosť, pocity bezmocnosti, frustrácie…) aj fyzicky (nedostatok živín, únava, pocity mldoby…).

ARFID pacienti však majú aj svoje „bezpečné jedlá“, čo sú zvyčajne jedlá ako „comfort food“ – ukľudňujúce potraviny (cereálie, pizza, hranolky…). Je veľmi ťažké rozširovať ich jedálniček, práve kvôli strachu, že konzumácia iných potravín im ublíži.

Nešpecifické poruchy príjmu potravy

Porucha príjmu potravy je prítomná v živote človeka, nespĺňa však kompletné diagnostické kritéria žiadnej z vyššie uvedených diagnóz. Táto skutočnosť neznižuje závažnosť ochorenia.Telesná dysmorfia

Telesná dysmorfia je chorenie, ktoré sa prejavuje zaťažujúcimi myšlienkami na určitú časť alebo aspekt nášho zovňajšku, čo spôsobuje výrazne zvýšenú úzkostlivosť aj zmeny v správaní. Môže byť komorbídnym ochorením (tzv. funguje zároveň s) diagnózami na spektre porúch príjmu potravy, napríklad ako anorexia či bulímia

Bigorexia

Bigorexia je charakteristická skresleným vnímaním samého seba, s dôrazom na veľkosť svalstva. Ochorenie sa často týka ľudí s vyšším podielom svalovej hmoty, ktorí si však napriek svojej telesnej kompozícii pripradajú byť útli a slabí. Prichádza k pocitom hanby, prehnanému vykonávaniu fyzickej aktivity a úprave stravovacieho režimu s cieľom dosiahnuť ďalšie zvýšenie telesnej hmoty. 

Ortorexia

Ortorexia je prehnaný záujem až nezdravé posadnutie zdravou stravou a zdravým životným štýlom.

Referencie:

 1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Press.
 2. DSM- 5 Diagnostic criteria for Eating Disorders. Institute for Eating Disorders. https://insideoutinstitute.org.au/assets/dsm-5%20criteria.pdf
Návrat hore