fbpx

Chuť žiť

 

Prevenčný program pre školy

Šíriť prevenciu v oblasti porúch príjmu potravy je pre nás kľúčové. Naše prevenčné programy sú určené žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Obsah programov je komplexný, interaktívny a  vypracovaný odborníkmi.

Komplexný program prevencie

Základné informácie o programe

Program sa skladá z 5 tematických modulov a úvodnej a záverečnej hodiny, ktorých súčasťou je diskusia, reflexia aj evaluácia. Metodiku programu vytváral tím odborníčok na základe moderných poznatkov o efektívnej prevencii – metodika adresuje rizikové faktory podporujúce vznik ochorenia a zároveň sa zameriava na posilňovanie protektívnych faktorov a zdrojov mladých ľudí tak, aby mali žiaci a žiačky vedomosti a nástroje, ktoré môžu dlhodobo používať.

 

Škola s programom pracuje samostatne najmenej 5 a najviac 7 kontinuálnych týždňov s frekvenciu 1x 45 až 60 minutová hodina týždenne. 

 

Program obsahuje nasledovné témy:

 

  • Poruchy príjmu potravy – mýty a dopady ochorenia cez autentický osobný príbeh mladého človeka o udravení z PPP
  • Aktivizácia žiakov a rozvíjanie ich schopnosti pomôcť sebe a rovesníkov 
  • Zdravá výživa, životný štýl a riziká diét
  • Porozumenie a akceptácia normálnej hmotnosti, stigma spojená s hmotnosťou
  • Ideál krásy a vplyv masových médií
  • Riziká sociálnych sietí a kritické myslenie pri prezeraní ich obsahu
  • Body shaming a na telo zameraná šikana 
Pre koho je program určený

Program je určený dievčatám aj chlapcom na základných školách (7. – 9. ročník) a stredných školách (1. – 3. ročník). Maximálny počet žiakov a žiačok na 1 skupinu je 30 detí. 

Kto môže program realizovať a facilitovať

Program je určený primárne pre školy, v rámci ktorých odporúčame, aby ho viedol školský psychológ, špeciálny pedagóg alebo školský podporný tím. Program však môže viesť aj koordinátor prevencie, výchovný poradca, či učiteľ/ka príslušného zamerania (napr. biológia, etika, psychológia a pod.). 

 

Program poskytujeme aj Centrám poradenstva a prevencie, občiasnkym združeniam pracujúcim s mládežou, komunitným centrám a podobne.

Ako program vyzerá a pomôcky k realizácii

Program sa zasiela vo forme online balíčka, ktorý obsahuje:

  • 5 videí (audio-vizuálnych edukačných pomôcok)
  • 1 manuál práce s programom prevencie
  • 1 súbor pracovných listov a pomôcok
  • 2 QR kódy a elektronické linky s evaluačnými dotazníkmi (úvodný a záverečný) –  v súčasnosti ešte dokončujeme formu papierových dotazníkov

Pomôcky, zdroje a užitočné linky k realizácii programu:

Cena programu

Licencia programu je bezplatná za podmienky, že škola/inštitúcia realizujúca program ho v priebehu 12 kalendárnych mesiacov zrealizuje minimálne 2x a splní si povinnosť zaslania evaluačných dotazníkov, ktoré sú súčasťou programu. 

Program sa venuje všetkým dôležitým témam v rámci PPP. Otvára problematiku a ukazuje ju v pravom svetle, keďže sa častokrát o tejto téme v spoločnosti diskutuje, ale nie vždy každý vie, čo pravdivé o PPP je a čo nie je. Silnou stránkou programu je, že poskytuje mladým ľuďom informácie o zdravej výžive a odhaľuje im skutočnú pravdu o diétach. Rovnako im pomáha zmeniť pohľad na sociálne siete a obsah, ktorý je na nich prezentovaný a na to, čo oni sami na soc. sieťach zdieľajú. Program im poskytuje aj informácie ako pomôcť človeku, na kt. by si vo svojom okolí všimli, že prejavuje správanie, ktoré by mohlo súvisieť s PPP.
chutzit
Stredná zdravotnícka škola Humenné (2. ročník)
realizácia komplexného programu prevencie

Jednorazový workshop

chut-zit
Základné informácie o workshope
Jednorazové workshopy sú krátkodobou zážitkovou formou prevencie porúch príjmu potravy (PPP). Workshop vedú traja zaškolení lektori, konkrétne študenti magisterského štúdia a absolventi odborov psychológia, výživa ľudí, medicína, a tiež ľudia s osobnou skúsenosťou. Všetci lektori si prešli odborným interným zaškolením a absolvujú pravidelné intervízie a mentoring. 
 
Jeden workshop trvá 150 min a skladá sa z 3 častí, resp. tematických okruhov: 
 
  • stanovište zamerané na destigmatizáciu ochorenia a osobný príbeh uzdravenia sa z PPP
  • stanovište zamerané na edukáciu, podporu pozitívneho vzťahu k samému sebe a kritické myslenie na soc. sieťach
  • stanovište zamerané na racionálnu výživu, ľudskú hmotnosť a riziká diét

 

Lektori na workshope pracujú so žiakmi a žiačkami interaktívne, využívajú prvky neformálneho vzdelávania a cez skupinové cvičenia ich edukujú a zapájajú do porozumenia problematiky porúch príjmu potravy. Cieľom workshopu je adresovať rizikové faktory vzniku PPP a, naopak, posilňovať protektívne faktory a zdroje, ktoré žiaci a žiačky môžu ďalej dlhodobo využívať vo svojom živote. 

 
Pre koho je workshop určený
S programom je určený pre žiakov a žiačky II. stupňa základných škôl (7. až 9. ročník) a stredných škôl (1. až 3. ročník). Maximálny počet študentov/študentiek na 1 workshop je 30 žiakov/žiačok (cca. 1 trieda). Workshop je určený ako dievčatám, tak chlapcom. Na workshope môže byť prítomný aj učiteľ/ka či školský psychológ/psychologička.
 
Workshop má prevenčný, nie intervenčný charakter – neslúži preto ako pomoc žiakovi/žiačke s poruchou príjmu potravy, ale ako skupinová forma prevencie tohto ochorenia. 
Požiadavky na technické zabezpečenie školy

Pre úspšenú realizáciu workshopu je potrebné, aby mala škola zabezpečené internetové pripojenie, 2 notebooky a 1 dataprojektor s reproduktorom (ak nie je reproduktor zabudovaný, prosíme o napojenie na externý reproduktor).

Počas workshopu si lektori delia účastníkov a účastníčky an 2 stanovišťa, preto budú na workshop potrebné 2 miestnosti.

Cena workshopu

V rámci 1 dňa je možné zrealizovať maximálne 2 workshopy.

  • Cena za 1 workshop je 250€ (v prepočte 8,3 na žiaka)
  • Cena za ďalší workshop je v ten istý deň 150(v prepočte 6 na žiaka)

 

V prípade, ak je pre vás problém workshop zafinancovať, napíšte nám na  

Objednanie workshopu

Workshop si objednáte vyplnením formulára vyššie.

Najsilnejšou stránkou prevenčného programu bola aktuálnosť témy a teda aj jej spracovanie, ktoré je výrazným uľahčením pri otváraní tejto problematiky so žiakmi. Oceňujem videá a samotný príbeh Valentíny, ktorý žiakov veľmi zaujal. Myslím si, že výraznú úlohu zohralo to, že ide o reálny, skutočný príbeh hovorený priamo človekom, ktorého sa téma osobne dotýka. Páči sa mi aj možnosť variabilne si aktivity prispôsobovať a dotvárať ich prácou s materiálmi. Určite bola na mieste aj rôznorodosť materiálov, teda videá, scénky, fotky a plagáty.
chutzit
ZŠ Park Angelinum Košice (7. ročník)
realizácia komplexného programu prevencie

Obsah komplexného prevenčného programu porúch príjmu potravy podlieha právnej ochrane v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z, autorský zákon a je duševným vlastníctvom projektu Chuť žiť, resp. organizácie EDI Slovensko, oz. Naša organizácia je zároveň výlučným poskytovateľom prevenčného programu a so subjektami, ktoré program realizujú, má uzatvorenú licenčnú zmluvu. Od poskytovania prevenčného programu inými subjektami sa dištancujeme a nezodpovedáme za ich odbornosť a konanie.

Základné piliere prevencie PPP v školskom prostredí:

  • hovorte na škole o duševnom zdraví a pokúste sa vytvárať prostredie, kde je v poriadku vypýtať si pomoc a povedať „nevládzem, necítim sa dobre, niečo ma trápi…“
  • podporujte inakosť a diverzitu tiel, predchádzajte váženiu a meraniu detí v triedach alebo na hodine telesnej výchovy
  • vyhýbajte sa označovaniu a deleniu jedla a potravín na „dobré a zlé“ alebo na „zdravé a nezdravé“ a to ako na vyučovaní tak aj v priestoroch školskej jedálne
  • zabezpečte pedagogickému zboru školenie v oblasti prevencie PPP, aby boli schopní vypozorovať symptómy ochorenia a poskytnúť žiakom a žiačkam pomoc
  • zabezpečte žiakom a žiačkam možnosť pravidelnej pohybovej a športovej aktivity v bezpečnom prostredí bez podnecovania výkonovosti či snáh o zníženie hmotnosti
  • pravidelne realizujte v jednotlivých ročníkoch komplexný program prevencie v téme porúch príjmu potravy   
prevencne-programy-chut-zit

Plagáty a materiály na stiahnutie

chutzit

Neváhajte si bezplatne stiahnuť a vytlačiť plagáty k téme porúch príjmu potravy, prevencii a linkám pomoci. Po kliknutí na ikonu sa dostanete na podstránku s materiálmi.

chut-zit

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás na e-mail

Návrat hore