fbpx

Chuť žiť

 

Nutričné poradenstvo
pre ľudí s poruchami príjmu potravy

Nutričný program poskytujeme s podporou Nadácie TESCO

chutzit

Čo je to nutričný program?

Nutričné poradenstvo je dôležitou súčasťou komplexnej liečby porúch príjmu potravy. Náš nutričný program je špecializovaný na dlhodobú a intenzívnu pomoc v oblasti výživy ľuďom s poruchami príjmu potravy alebo ľuďom s narušeným (nezdravým) vzťahom k jedlu (napr. opakovaná história diét, reštriktívne, obmedzujúce stravovanie, výčitky po jedle a pod.). 

Odbornosť

Všetky naše odborníčky majú ukončené vysokoškolské štúdium, pracujú pod supervíziou a pod odbornou garanciou Ivany Kachútovej, MSc.

Individuálny prístup

Život, liečba a prežívanie každého človeka je jedinečné a preto kombinujeme overené postupy s aktuálnymi potrebami a možnosťami klienta.

Špecializácia na PPP

Neustále sa vzdelávame a zvyšujeme expertízu v problematike PPP a narušeného vzťahu k jedlu, aby sme poskytovali čo najkvalitnejšiu pomoc a partnerský, empatický prístup.

Komplexný pohľad

Spoluprácu nastavujeme tak, aby jej výsledkom boli udržateľné zmeny. So zvolením klienta zapájame aj ďalších odborníkov z iných profesií, aby sme vytvorili ucelený tím.

Základné informácie o programe

Pre koho je program určený

Nutričný program je určený pre deti od 12 rokov a pre dospelých ľudí, ktorí majú poruchy príjmu potravy alebo nezdravý (narušený) vzťah k jedlu. Pracujeme so všetkými diagnózami na spektre PPP, vrátane anorexie, bulímie, záchvatového prejedania, nešpecifických PPP, inak špecifikovaných PPP alebo ortorexie. Pracujeme taktiež s ľuďmi s „disordered eating“, teda narušeným vzťahom k jedlu (emočným jedením, chronickým diétovaním…).

 

Program je nastavený ako súčasť liečby PPP, nenahrádza psychiatrickú ani psychoterapeutickú pomoc. Nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

 

Vysoko odporúčame, aby naši klienti paralelne navštevovali aj psychológa a/alebo psychiatra, aj keď to nie je podmienkou registrácie do programu.

 

Do spolupráce v rámci nutričného programu zapájame aj rodinu a blízkych ľudí, ktorí sú pre klienta dôležití. Pokiaľ sa chce progamu zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov, je nevyhnutný súhlas a vedomie zákonného zástupcu. 

Čo všetko program obsahuje
  • úvodná 30 minutová konzultácia
  • analýza stravovania
  • 4x 60-minutové konzultácie (jedna konzultácia týždenne)
  • komunikácia s odborníčkou počas celého trvania programu cez online komunikačné kanály
  • nastavenie stravovacieho režimu v kontexte individuálneho stavu klienta/klientky
  • edukácia v oblasti stravovania, pomôcky a pracovné listy
  • rozširovanie jedálnička, úprava energetického príjmu podľa potreby 
  • vytvorenie a udržanie zdravých stravovacích návykov
  • pracovanie so strachom z jedla alebo konkrétnych potravín
  • snaha o zmiernenie záchvatov prejedania po nutričnej stránke
  • spolupráca s členmi rodiny 
  • komunikácia s ďalšími odborníkmi, ktorí sa venujú liečbe klienta (psychológ, psychiater) – v prípade, že je to možné
Ako program prebieha

Základné trvanie programu je 1 mesiac. Priebeh programu závisí od individuálneho zdravotného stavu klienta – od jeho diagnózy, liečby, hmotnosti, miery podpory okolia, doteraz urobeného progresu či ďalších potrieb. Základom je vstupná konzultácia a následné sledovanie aktuálnych stravovacích návykov. Na základe toho sa nastaví liečebný stravovací režim, počas ktorého odborníčka klienta sprevádza, edukuje, podporuje, usmerňuje a komunikuje s ním, prípadne s rodičmi či inou blízkou osobou a odborníkmi.

 

Náš program nezačína ani nekončí vypracovaním jedálnička, s ktorým by sme nechali našich klientov trápiť sa. Cieľom programu je naučiť vás zdravo sa stravovať, opäť nájsť väčšiu slobodu v jedle, a spoločne nastaviť a udržať nové návyky tak, aby ste jedli dostatočne. Preto má program formu poradenstva, v rámci ktorého komunikujete s nutričnou špecialistkou v témach stravy cez konzultácie (osobne v Bratislave alebo online) aj cez Whatsapp. 

Aké sú princípy našej práce

V Chuť žiť veríme, že každý má nádej uzdraviť sa z PPP a skrz liečbu zvýšiť kvalitu svojho života. Uzdravenie z PPP vnímame ako pre každého človeka individuálny a jedinečný proces, kedy nadobúda nástroje a schopnosti ako zvládať nástrahy a obmedzenia vyplývajúce z ochorenia. Cez liečbu sa jeho život stáva od ochorenia slobodnejší, kvalitnejší a dostáva sa do kontaktu so samým sebou. Ku klientom pristupujeme tak, aby to bolo pravdivé, láskavé a užitočné. 

 

Láskavosť vnímame ako základ pre vytváranie bezpečného a podporného terapeutického vzťahu. Ku klientovi pristupujeme s úctou a rešpektom voči jeho potrebám a autonómii v rozhodovaní za svoj život a zdravie, s úprimným záujmom porozumieť a pomôcť. Vnímame jeho silné stránky, zdroje a kompetencie a posilňujeme ich. Komunikujeme úprimne, ale láskavo.

 

Pravdivosť je pre nás kľúčová pri poskytovaní informácií vychádzajúcich z vedeckých poznatkov, edukácie aj pri nastavovaní realistických očakávaní a cieľov v spolupráci. V prípade, ak si psychický či fyzický stav klienta za účelom ochrany života a zdravia vyžaduje intenzívnu starostlivosť (tzv. inpatient care), nasmerujeme klienta k návšteve denného stacionára, k hospitalizácii či k inej forme terapie, ktorá je pre jeho stav objektívne potrebná či nevyhnutná. 

 

Užitočnosť dáva spolupráci zmysel. Spolupracujeme s klientom tak, aby viedli jednotlivé kroky k reálnym zmenám a ku skvalitneniu jeho života. Klienta dopredu informujeme o podmienkach, pravidlách a časovom rámci spolupráce, pričom si zadefinujeme jasné a merateľné ciele. Aktívne sa snažíme o multidisciplinaritu, teda spoluprácu medzi odborníkmi z rôznych profesií v prospech klienta, keďže liečbu PPP robí efektívnou a komplexnou. Zodpovednosť za svoj život, zdravie aj rozhodnutia prenechávame vždy klientovi, podporujeme ho v rozvoji svojich vlastných zdrojov, sebadôvery, znalostí a kompetencií tak, aby nás v budúcnosti nepotreboval. 

Je program možné absolvovať aj keď nie som z Bratislavy?

Áno, naši klienti sú z celého Slovenska. Na konzultáciách sa môžete stretávať s odborníčkou osobne v Bratislave alebo online. Okrem nich komunikujete počas trvania programu cez online komunikačný prostriedok (Whatsapp) po vzájomnej dohode s odborníčkou. Whatsappová komunikácia slúži na usmernenie a podporu pri nastavovaní a udržiavaní režimu, nenahrádza četové poradenstvo ani inú formu psychologickej pomoci či krízovej intervencie. Pokiaľ by ste mali silnú úzkosť, intenzívny plač alebo ťaživé myšlienky, obráťte sa na našu linku pomoci 0800 221 080 alebo svoju terapeutku/terapeuta, nakoľko sú kompetentní poskytnúť vám danú formu odbornej pomoci. 

Ako sa prihlásiť do programu

Vyplnením registračného formulára vás zaradíme do poradovníka a hneď ako sa uvoľní miesto vás budeme kontaktovať. Vo formulári uveďte aj stručný popis problému, s ktorým prichádzate a tiež v akej forme chcete program absolvovať – podľa aktuálneho cenníka alebo s podporou nášho občianskeho združenia (napr. ak ste zo sociálne alebo ekonomicky znevýhodneného prostredia). Ak registrujete svoje dieťa, prosím, uvádzajte e-mail a telefónne číslo na zákonného zástupcu. Formulár vyplňte, prosím, s diakritikou a len v prípade, že máte vážny záujem. 

 

Pokiaľ si program hradíte podľa platného cenníka a nie ste závislý od zdrojov nášho občianskeho združenia, je možné nastúpiť k odborníčke podľa vlastných preferencií. Pokiaľ na absolvovanie programu potrebujete našu podporu, postupujeme podľa aktuálnych voľných kapacít našich odborníčok.

 

Ak sa potrebujete na čokoľvek opýtať, neváhajte kontaktovať našu koordinátorku na tel. č. 0948 522 532 alebo na maile

Nutričné špecialistky:

chut-zit

Ivana Kachútová, MSc
nutričná vedkyňa a odborná garantka

chut-zit

Ing. Simona Almášiová
nutričná špecialistka

vcelieule

Ing. Tatiana Kyseľová
nutričná špecialistka
a trénerka

chutzit

Mgr. Katarína Letková
nutričná špecialistka

chutzit

Mgr. Michaela McLeod
nutričná špecialistka

chutzit

Mgr. Katarína Sivuľková
nutričná špecialistka

Ivana Kachútová

Vyštudovala som dvojstupňové univerzitné štúdium nutričných vied na Viedenskej Univerzite v Rakúsku so zameraním na výživu vrámci verejného zdravia. Absolvovala som rôzne stáže vo Viedni (Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition) aj v Bratislave (NÚDCH, WHO). Dnes dokončujem svoje doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V Ambulancii klinickej výživy Dr. Bukovského som sa venovala výživovému poradenstvu najmä pri nadváhe, pri športe a neskôr nešpecifických poruchách trávenia ako je napríklad syndróm dráždivého čreva. Som spoluautorkou 3 populárno-náučných kníh o výžive.  

 

Aktuálne som odbornou garantkou za výživu a vedúcou nutričnej poradne u nás v Chuť žiť, ako aj odbornou garantkou v projekte Skutočne zdravá škola a Zdravé bruško

 

V rámci nutričného poradenstva sa aktuálne zameriavam najmä na poruchy príjmu potravy, nastavenie stravovania v procese liečby, ako aj úlohy výživy vrámci prevencie, a budovaniu zdravého vzťahu k jedlu. Som spolu s poprednými slovenskými odborníkmi na PPP spoluautorkou Štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre pedopsychiatrickú a psychologickú starostlivosť o deti a adolescentov s mentálnou anorexiou, kde som prispela kapitolou o výžive. 

 

Mojim klientom pomáham opäť nájsť rovnováhu, slobodu, spontánnosť a radosť v stravovaní, pretože jedlo nie je len palivo ako sa niekedy hovorí, ale je omnoho viac. Je to radosť, pôžitok, chuť, ale aj príležitosť na stretnutie a zdieľanie a v neposlednom rade je nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a cítili sa vo svojom tele dobre a spokojne. Verím, že je možné vybudovať si zdravý vzťah k jedlu v akomkoľvek veku a že je to dôležitým krokom k spokojnému životu.

 

Počas spolupráce veľmi dbám na to, aby nastavenie výživy bolo prispôsobené vašim individuálnym požiadavkám a preferenciám a viedlo k dosiahnutiu vášho, resp. nášho spoločného cieľa. 

 

V súkromnom živote som manželka a mama, a preto ma obzvlášť zaujíma téma prevencie pomocou výživy a vedenie k zdravému vzťahu k jedlu.

Simona Almášiová

Vyštudovala som bakalársky a inžiniersky odbor Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. V rámci štúdia som absolvovala semester vo Francúzsku v odbore Nutritional Sciences na škole Institute Polytechnique LaSalle Beauvais. Z tejto skúsenosti čerpám profesne a osobnostne dodnes. Veľmi súzniem s (nielen) ich filozofiou, že vyvážená a nutrične bohatá strava je rovnako dôležitá ako potešenie a pôžitok z jedla, čo prispieva k budovaniu zdravého vzťahu s jedlom, ale aj s naším telom a dušou, a na tomto vzťahu vlastne stojí celé naše stravovanie a odvíja sa od neho.



Je mi cťou viesť klientov k uzdraveniu vzťahu s jedlom, navrátiť radosť z jedla a zároveň ho brať ako bežnú súčasť dňa, ktorá sa tak deje akosi automaticky. Nie nepremyslene, ale bez premýšľania.   Ku klientom pristupujem individuálne a empaticky, spoločne hľadáme riešenia, formujeme cestu do cieľa a meníme pohľad na jedlo. Z čiernobieleho sa stáva farebné, z okliešteného komplexné.

 

Aktuálne v rámci štúdia pokračujem v nadväzujúcom študijnom programe na doktorandskom stupni a výskumne sa venujem výskytu esenciálnych a toxických prvkov v mlieku a mliečnych výrobkov na Slovensku a ich vplyvu na zdravie človeka. 

 

Na výžive mám najradšej jej individuálnosť a určitú voľnosť v napĺňaní nutričných požiadaviek. Každý človek má iné nutričné potreby, iné chuťové preferencie, logistické možnosti, plánuje dosiahnuť iný cieľ a zároveň sa dá s prehľadom dodržiavať v zásade tie isté výživové odporúčania, splniť ich v rámci svojich možností  a prispievať tak aj  touto skladačkou k podpore jeho zdravia. 

 

Rada cestujem, spoznávam ruch miest, či čistý vzduch hôr. Ideálny deň je s kávou v jednej ruke, s vôdzkou psa v tej druhej, s knihou v taške a naplánovaným stretnutím s blízkymi.

Tatiana Kyseľová

Som titulovaná výživárka a nutričná špecialistka, príležitostná youtuberka, powerlifterka na dôchodku a žena, ktorá sa rozhodla šíriť informácie o psychickom a fyzickom zdraví pomocou svojej vytrvalosti. Mojou filozofiou nie je len zdravé telo, ale celková psychická pohoda. Túžim pozitívne ovplyvňovať životy druhých, motivovať a inšpirovať pomocou svojich vedomostí a vášne pre fitness a zdravý životný štýl.

 

Ako mnoho 15-ročných dievčat, aj ja som chcela zmeniť svoje telo a schudnúť nadbytočné kilogramy. Kvôli rôznym mýtom, vlastnej nevedomosti a dezinformáciám na sociálnych sieťach som sa dostala do kruhu diét a strachu z jedla a priberania. Preto som sa o problematiku stravy a silových tréningov začala zaujímať podrobnejšie, a začala som honbu za informáciami. 

 

V roku 2017 som sa stala trénerkou 1. stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji. Popri štúdiu výživy som rozbehla vlastný coaching pod menom @tanyasfitlife a okrem práce s klientmi ohľadom stravy a tréningov som začala prispievať na sociálne siete písmonou a videotvorbou ohľadom témy zdravého životného štýlu. 

 

V roku 2020 som úspešne doštudovala inžiniersky odbor výživy ľudí na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od ukončenia štúdia si ďalej rozširujem svoje vedomosti a skúsenosti v obore výživy, kde sa zameriavam najmä na pozitívny vzťah s jedlom a pohybom. Téma porúch príjmu potravy mi začala byť blízka, keď som si uvedomila, že po rokoch diétovania a vplyvu fitness komunity nemám práve najzdravší pohľad na svoje telo, ani vzťah s jedlom. Začala som sa v tejto téme vzdelávať, spočiatku aby som pomohla sebe, ale dnes svoje skúsenosti a vedomosti využívam a aplikujem pri svojich klientoch. Mojím cieľom v každej spolupráci je, aby mal človek možnosť žiť plnohodnotný a zdravý život po fyzickej aj psychickej stránke.

Katarína Letková

K štúdiu nutričnej terapie ma priviedol záujem o fungovanie ľudského tela, vášeň k vareniu a dobrému jedlu. Nadväzujúce magisterské štúdium som ukončila s vyznamenaním na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia som sa snažila šíriť povedomie o výžive a zdravom životnom štýle medzi širokú verejnosť. Zapájala som sa do organizovania prednášok v rámci projektu NutriCafé, tvorila som edukačné príspevky na sociálne siete univerzity a podieľala som sa aj na edukačnej činnosti návštevníkov v rámci podujatí ako Noc vedcov, Brnenské dni pre zdravie a Festival vedy. 

 

Svoje vedomosti o výžive si ďalej rozširujem účasťou na odborných konferenciách a nedávno aj získaním certifikátu poradkyne pri dojčení. Skúsenosti som zbierala aj v nutričnej poradni Ne hladu, kde som sa špecializovala na výživu detí a výživu tehotných a dojčiacich žien. V súčasnosti pracujem ako nutričná terapeutka v telemedicínskom programe Vitadio, kde poskytujem terapeutickú podporu a nutričné poradenstvo pre pacientov s cukrovkou. V praxi sa snaží zrozumiteľne tlmočiť vedecky podložené informácie z oblasti výživy s prihliadnutím na jedinečnosť každého klienta. Verím, že každý človek si dokáže prostredníctvom správnych informácií o výžive a vhodnej podpory budovať zdravý vzťahu k jedlu a pozitívne tak ovplyvniť svoje fyzické aj psychické zdravie.

Michaela McLeod

Vystudovala jsem magisterský obor Nutriční specialista na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Od té doby jsem sbírala profesní zkušenosti v nemocnici na klinikách, v nutriční ambulanci, při výuce studentů nutriční terapie, a také v soukromém poradenství. Nejvíce mi však k srdci přirostla spolupráce s organizací Anabell (2018), která se věnuje PPP v České republice. A doufala jsem, že se k problematice poruch příjmu potravy jednoho dne vrátím. 

 

Práce s lidmi mě velmi naplňuje, nejraději mám individuální poradenství, při kterém máme s klientem čas vše detailně probrat, přizpůsobit se jeho potřebám a navázat blížší vztah. Mým cílem je nutriční terapie je, aby klient už mou pomoc nepotřeboval a dokázal si poradit sám. Ke klientům přistupuji empaticky, s respektem, dokážu ocenit i malé a postupné změny k lepšímu. 

 

Moje cesta k výživě byla v podstatě náhoda, rozmýšlela jsem se mezi studiem medicíny a psychologie, které však ve své praxi nakonec velmi využívám. 

 

V osobním životě jsem máma malé holčičky, cestovatelka, milovnice sportu, hor a přírody. Poradenství mohu nabídnout take v anglickém jazyce. 

Katarína Sivuľková

Som nutričná terapeutka s vyštudovaným 5-ročným štúdiom v odbore Výživa dospělých a dětí na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štúdium nutričnej terapie som si vybrala, pretože som túžia venovať sa pomoci ľudom, ktorí sa so stravovaním dostali do bodu, kde sa zdroj potešenia a pohody, ktorý pomáha nášmu telu dosiahnuť jeho plný potenciál, preklopil v opačnú polaritu. V dobe, kedy je ľahké prísť k mnohým informáciám, ako pravdivým, tak aj zavádzajúcim, som si aj ja sama vyskúšala obe polarity vzťahu k jedlu a opätovne našla jeho pôvodnú, slobodnú podobu. Ku klientom pristupujem empaticky, so záujmom a s rešpektom ich individuality ako partner pre spoluprácu na ich cieľoch. 

 

Mojím mottom je: Všetko sa mení. A mojím cieľom poskytnúť klientom podporu, informácie, rady a vedenie, aby zmeny ktoré prídu, prinášali viac radosti a slobody v ich životoch a aby vedeli uplatniť svoju silu k naplneniu lepšieho zajtrajška každým ďalším dňom.  

 

Som pokojná, skôr introvertná povaha a fascinuje ma spoznávať malé osobitné svety v každom človeku, prírode, či umeleckých dielach. 

Čo hovoria naše klientky?

Static overlay

"Naša spolupráca bola pre mňa skutočne prínosná. Všetko mi bolo komplexne vysvetlené a cítila som pochopenie a podporu. Nutričná špecialistka mi pomohla nájsť cestu k zdravému a bezpečnému stravovaniu bez reštrikcie. Postupnými krokmi ma naučila zbavovať sa výčitiek z jedla a väčšej slobode. Milo ma prekvapilo ako mi bolo všetko do podrobna vysvetlené a viem, že sa na ňu môžem obrátiť kedykoľvek keď budem mať nejaký problém. Nutričný program by som určite odporučila každému, kto má chaos v stravovaní a potrebuje poradiť od skutočnej špecialistky, ktorá sa vyzná vo svojom obore. Verím, že spolu nájdu cestu k lepším stravovacím návykom a naučí sa mnoho užitočných informácií."

Static overlay

"Nutričná špecialistka bola veľmi milá, priateľská, ochotná a ústretová. Stretnutia s ňou boli veľmi príjemné, vždy zodpovedala moje otázky odborne, ale zároveň tak, aby som to pochopila. Pomohla mi pridať do jedálnička snacky, spravidleniť stravu, jej prístup ma motivoval a vždy mala dobrú náladu. Zo stretnutí s ňou som vždy odchádzala povzbudená a s lepšou náladou. Vždy si so mnou prešla zaslaný záznam stravovania, čo bolo super, povedala mi čo by som ako mohla vylepšiť. Určite by som odporúčala využiť túto službu komukoľvek, kto sa trápi s PPP alebo narušeným vzťahom k jedlu. V Chuť žiť pracujú naozaj odborníčky, ktoré vedia čo robia a o čom hovoria."

Static overlay

"Rady nutričnej špecialistky sa už po prvej konzultácii ukázali ako efektívne a naozaj mi pomohli. Prístup odborníčky bol zameraný priamo na môj konkrétny prípad, vždy si prečítala môj jedálniček, ktorý som jej spísala a vypočula všetko, čo som jej k nemu chcela povedať a ochotne odpovedala na každú moju otázku. Komunikácia s ňou bola absolútne bezproblémová a milá, a spolupráca profesionálna a nápomocná. Nutričné poradenstvo by som odporučila každému, kto má problémy so záchvatovým prejedaním. Takmer 4 roky som sa snažila pomôcť si sama, ale niekedy si človek nedokáže pomôcť sám a to je úplne v poriadku. Práve na to sú tu odborníci. Chcieť si pomôcť a zmeniť svoj život k lepšiemu rozhodne nie je hanba."

Static overlay

"Nutričná špecialistka bola veľmi milá, ústretová, chápava a najmä empatická. Moja absolútna dôvera voči konzultáciám spočívala najmä v tom, aká je odborníčka - v spolupráci to bolo vidieť. Vylepšila kvalitu môjho života neskutočným spôsobom! Budem ju odporúčať kam pôjdem. Povedala by som im, že jej vďačím za zdravie, radosť z jedla a nový pohľad na veci."

Static overlay

"S nutričnou špecialistkou som bola veľmi spokojná vo všetkých oblastiach. Za 3 mesiace som sa naučila viac o jedle a stravovaní, menej kompenzujem, rozšíril sa mi jedálniček. Tento program mi zmenil celý život. Pred ním bolo jedlo hlavnou témou môjho života, teraz sa viem sústrediť na iné veci a užívať si život. "

CENNÍK nutričného poradenstva

Vyplnením tohto formulára vás zaradíme do poradovníka a hneď ako sa uvoľní miesto vás budeme kontaktovať. Ak registrujete svoje dieťa, prosím, uvádzajte e-mail a telefónne číslo na zákonného zástupcu. Formulár vyplňte, prosím, s diakritikou a len v prípade, že máte vážny záujem. 

Ak sa potrebujete na čokoľvek opýtať, neváhajte kontaktovať našu koordinátorku na tel. č. 0948 522 532 alebo na maile

Návrat hore