fbpx

Chuť žiť

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje, ako dotknutej osoby, sú spracúvané na podklade platných právnych predpisov, predovšetkým Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ktoré, predovšetkým v článku 12 až 22 upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

1. Kto sme a aké sú naše kontaktné údaje

Vaše osobné údaje, ako prevádzkovateľ spracúva: PsychED s.r.o., so sídlom: Zimná 2 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 55324568, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 46011/S (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).  Aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné odborné služby, musíme disponovať vašimi osobnými údajmi, ktoré získavame a spracúvame spôsobom a v rozsahu podľa týchto pravidiel osobných údajov.

Kontaktné údaje: 

e-mail:  
tel: 0948 522 532

Zodpovedná osoba nie je ustanovená.

2. Aké osobné údaje spracovávame

Pri poskytovaní našich činností, resp. v ich súvislosti, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý závisí od spôsobu, akým sme ich od vás získali:

 • ak ste našim klientom, ktorý využíva:
 1. naše psychologické poradenstvo: https://chutzit.sk/psychologicke-poradenstvo/
 2. naše psychologické konzultácie:https://chutzit.sk/konzultacie/ 
 3. náš nutričný program: https://chutzit.sk/nutricny-program/, 
 4. naše nutričné konzultácie: https://chutzit.sk/konzultacie/ 
 5. vzdelávaciu platformu “PPPomáhajúca platforma”: https://webinare.chutzit.sk/ 

spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, vek, pohlavie, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie údaje o zdravotnom stave alebo súčasne lekárske správy a zdravotné diagnózy, zhodnotenie zdravotného stavu, poskytnuté zdravotné výkony, lieky, ich dávky a aplikácie, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, charakteristiky, alebo znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu, alebo sociálnu identitu, údaje o vzťahu s inými fyzickými osobami, vrátane rodinných, osobných a pracovných vzťahoch, údaje o vzdelaní a zamestnaní, údaje o životných udalostiach, ktoré dotknutá osoba uvedie. O tom, aké osobné údaje nám poskytnete rozhodujete sami, a to na základe Vášho slobodného, dobrovoľného a výslovného súhlasu,.

 • ak ste našim dobrovoľníkom, zamestnancom alebo zmluvným partnerom, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v uzatvorenej zmluve a v  právnych predpisoch; 
 • v prípade ak sme vaše údaje získali na základe vášho súhlasu, tieto spracúvame v rozsahu v akom ste nám ich poskytli v danom súhlase;
 • v prípade, že spracúvanie osobných údajov vyžadujú osobitné predpisy, tak ich spracúvame v rozsahu v nich uvedenom. 

Okrem uvedeného môžeme získavať a spracovávať tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na prístup na webový portál https://chutzit.sk/ alebo https://webinare.chutzit.sk/ , vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristupujete, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Spracúvané osobné údaje nepredávame, neprenajímame a ani inak za odplatu nescudzujeme. 

Ako prevádzkovateľ súčasne nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

3. Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely: 

 1. vykonávanie činnosti prevádzkovateľa a poskytovanie služieb klientom (dotknutým osobám) v rámci činnosti prevádzkovateľa,
 2. spracovanie účtovných dokladov na účtovné a daňové účely;
 3. personalistika a mzdy;
 4. uzatváranie, plnenie a evidencia zmlúv;
 5. archivácia dokumentov;
 6. marketingové účely;
 7. korešpondencia a komunikácia;
 8. ochrana nášho majetku a bezpečnosti;
 9. ochrana našich práv a právom chránených záujmov

4. Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov

 1. váš výslovný súhlas podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. a) GDPR so spracovaním osobitných kategórií osobných údajov (ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracovanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby (ďalej len „osobitné kategórie osobných údajov“)), a to na účel podľa článku 3. písmena a) týchto pravidiel ochrany osobných údajov;
 2. váš súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR vo vzťahu k osobným údajom klienta na účel podľa článku 3. písmena a) týchto pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré nespadajú pod osobitné kategórie osobných údajov a tiež vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v  prípade vášho dobrovoľného poskytnutia osobných údajov v inej súvislosti, ktorý nespadá pod iný nižšie uvedený zákonný účel; 
 3. ochrana vášho života, zdravia alebo majetku podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. d) GDPR a vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. c) GDPR ak nie ste fyzicky alebo právne spôsobilí vyjadriť svoj súhlas podľa písmena a) tohto článku pravidiel ochrany osobných údajov, a to všetko na účel podľa článku 3. písmena a) týchto pravidiel ochrany osobných údajov;
 4. plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR v prípade, ak s nami máte uzatvorenú zmluvu, ktorá obsahuje vaše osobné údaje ako zmluvnej strany, alebo osobné údaje vášho zamestnanca, kontaktnej osoby, či inej poverenej osoby;
 5. plnenie zákonnej povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR pri spracovaní údajov o vás napríklad v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov súdom a iným orgánom verejnej moci;
 6. oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, v prípade ochrany nášho majetku a bezpečnosti, ochrany našich práv a uplatňovania právnych nárokov a v prípade ich použitia na marketingové účely (vrátane marketingovej komunikácie formou newslettera).

5. Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prípadov uvedených nižšie:

 1. vaše osobné údaje poskytujeme externým spracovateľom, napr.: poskytovateľom účtovníckych, audítorských a právnych služieb, poskytovateľom analytických a reklamných služieb, softvérového vybavenia alebo IT podpory, poskytovateľom ďalších služieb súvisiacich s našim predmetom činnosti (vrátane zamestnancov týchto externých spracovateľov a dobrovoľníkov), ktorí majú postavenie našich sprostredkovateľov alebo samostatných prevádzkovateľov;
 2. tretím osobám, ako napríklad súdom, iným orgánom verejnej moci, právnym zástupcom, účtovným poradcom, audítorom a pod., vo vzťahom k povinnostiam, ktoré pre nás vyplývajú z platných právnych predpisov či z požiadaviek orgánov verejnej moci, resp. vo vzťahu k uplatňovaniu si svojich zákonných nárokov alebo bráneniu svojich zákonných práv.

6. Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) aktívne neprenášame a tento prenos ani nezamýšľame

Niektorí dodávatelia našich služieb však môžu mať sídlo alebo svoju infraštruktúru aj v iných krajinách (napr. Calendly ako poskytovateľ platformy obsahujúci rezervačný systém, Google ako poskytovateľ cloud služieb a pod., ktorí deklarujú svoj súlad s GDPR aj v prípade prenosu osobných údajov do zahraničia).

7. Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov

V rámci ochrany vašich osobných údajov využívame rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracovávaných dát, vrátane osobných údajov a zabránili prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Zároveň limitujeme prístup tretích osôb k vašim osobným údajom, ktoré sú oprávnené vaše osobné údaje spracovávať len s našim privolením.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

V prípade, ak je právnym základom súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo výslovný súhlas podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, vaše údaje spracúvame, kým nám udelený súhlas neodvoláte, najdlhšie po dobu 10 rokov od posledného udelenia súhlasu.

Pri iných právnych základoch spracovávame vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na základe ktorého sa osobné údaje zhromažďujú a používajú, a teda osobné údaje spracovávame najviac po dobu uvedenú v zmluve alebo osobitnom právnom predpise. 

9. Aké sú vaše práva v súvislosti so ochranou vašich osobných údajov

V zmysle platných právnych predpisov, máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov nasledovné práva:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú. Uvedené právo v sebe zahŕňa aj právo získať potvrdenie, či vaše osobné údaje spracovávame, či kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
 • právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré zahŕňa právo žiadať opravu nesprávnych osobných údajov, alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktorým môžete pri splnení zákonných podmienok docieliť vymazanie vašich osobných údajov (“právo na zabudnutie”);
 • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • právo namietať spracovanie vašich osobných údajov, ktoré slúži na obmedzenie spracovania niektorých vašich osobných údajov pri splnení zákonných podmienok. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu;;
 • právo na prenosnosť vašich osobných údajov;
 • právo na odvolania súhlasu, ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, vrátane výslovného súhlasu;
 • právo na informácie o primeraných zárukách v prípade, ak by došlo k prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie;
 • začať konanie o ochrane osobných údajov v prípade, ak zistíte porušenie práv osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo porušenie Zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR, vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu.

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov vám budú poskytnuté spravidla bezodplatne, avšak za určitých okolností, najmä ak ide o zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, môžeme vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok.

10. Spracovanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, zaslané a uložené vo vašom zariadení (počítači alebo inom zariadení s prístupom na internet), ktoré používate pri prehliadaní internetových stránok a ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).


Webová stránka https://chutzit.sk/  a https://webinare.chutzit.sk/ používa súbory cookies na účely jej užívateľského zlepšovania, a to v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pokiaľ by boli niektoré cookies považované za osobné údaje a také osobné údaje by sme o vás aj spracúvali v zmysle GDPR, budeme od vás vyžadovať aktívny súhlas.

11. Záver

Týmto si vyhradzujeme právo kedykoľvek tieto podmienky ochrany osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Nové znenie pravidiel ochrany osobných údajov bude zverejnené na webovej stránke https://chutzit.sk/ a https://webinare.chutzit.sk/ .

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú aktualizované a platné od 1.1.2024

Návrat hore